1421.


Peder Pedersen og Jakob Sylou af Århus skænker alt deres gods til Maribo kloster for optagelse i klostret.

Tekst efter reg.

Tekst

Peder Pedersøn och Jep Sylou aff Aars giffuer altt deris goedz och dennom sielff thill Marieboe closter. ♦

1421. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.