1422. 22. januar.


Jens Hågensen i Odenströ, væbner, pantsætter for 30 lødige mark fire gårde i Hultseröd til hr. Niels Svendsen (Sparre af Skåne) i Ellinge, ridder, på det vilkår at han ikke skal lade nogen anden indløse godset, men selv indløse det for egne penge og til eget brug. Niels Svendsen skal have godset i sin retmæssige besiddelse og oppebære dets indtægter indtil det bliver indløst. Indtægterne skal ikke fraregnes i gældens hovedstol. Kyndelmisse (dvs. 2. februar) skal være indløsningsdagen.

Tekst efter A.

Tekst

Alla mæn thetta breff høra æller se helsar jac Jenes Hagenssøn j Othenstrø awapn ewinneliga meth gwdh ♦ Thet scal alla men widerlict wara nærwarende oc kommasculande thet jac witherkænner megh meth thetta mit opna breff enom wælbornom man her Niels Suenssone j[1] Ellinge[2] riddare skyldigh wara xxx løthicmarc gilda pæninga oc gænga engte annat wærdh ♦

For[3] huilka pæninga jac forda her Niels Suenssone til pant sæter[4] mit gotz sosom ær fira gartha tua bygda oc tua øthe j Holmsrydh[5] j Billinga sogn j Othenshæret[6] liggende j een boor S[c]rekkar[7] Moenssøn oc giwer tua skelingrot til langilde j then andra boor Anders Thrwetssøn giwer oc tua skelingrot til langilde j then thridya bothe Nis Achassøn oc gaff ij skelingrot til langilde / j then fyærtha garthen bothe Thrwedh oc gaff een sconesk marc til langilde meth al thisse gotz til liggilse engte vndan taget ♦

Meth suo dan skæl thet jac scal ey magt hawa at vnna nogrom løøsn pa forscreffna gotz vdan jac thet sælff løser meth mina egna pæninga til mit eghit behaff ♦

Item scal kyndelmyssa dagh wara løsninga dagh oc engen annar dagh pa aaret ♦

Item scal forde her Niels[8] Suenssones gotz forscreffna frij j sine wæro hawa wardnatha j oc vdaffsætya æffter sin wilya opbæra langilde thiæniste thæyær oc hwadh the gotz skylda oc engte affsla j howid pæningena so længe til thæs the wortha hanom eller hans arwinga laglega affløsda meth megh eller mina arwinga ♦

Item binder jac megh til oc mina arwinga at frij forda her Niels Suenssone oc hans arwinga forsagtha gotz fore eet pant for huars mantz til taal so længe til thæs the wartha laglega jgen løsda som fore staar screwit ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum bonorum videlicet Erici Nielssøn in Løthistatha armigeri Magni Badh aduocati placiti generalis Scanie et domini Olaui presbiteri presentibus est appensum . ♦

Datum anno domini mocdxxsecundo die beati Vincencii martiris ♦

1. j] her begynder understregning, A. 3. For] skrevet ffor, A. 4. pant sæter] understreget, A. 6. Othenshæret] Ifølge et brev dateret 1425. 17. maj sælger Jens Hågensen (i det pågældende brev kalder han sig dog Niels) siden hen de fire gårde i Hultserød til Niels Svendsen, jf. DD nr. 14250517001. 8. Niels] skrevet Nielssøn, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.