1422. 10. februar. Morsø Nørreherreds ting


Tingsvidne af Morsø Nørreherreds ting om, at Sankt Klemens Kirke i Nykøbing Mors fra gammel tid har været sognekirke for Vettels, Venner og Rolstrup, og at ingen anden end biskoppen af Børglum havde patronatsretten, før Dueholm Kloster fik den.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle mendt thette breff seer heller høre leesses helsser vij Niels Erickssøn aff Aasdall ther vebner er och foghit i Nørherrit i Morssø Jens Skram aff Toedbøll riddher Gwdick Gwdickssøn aff Giørupp Jes Mattissøn aff Torpp Michel Pedherssøn aff Alstedt Ysaac Jonssøn aff Fladde och Biørn Nielssøn aff Hesselberig ewindeligh med gudt ♦

Vij kundgiøre thet alle nw ere och komme schall att aar effther gudtz byrdt twsindt firehwndhret tyffue oppa thet andhit then tiisdag nest fore sancti Valentini dagh var skicket for osse och andhre godhe mendt tha neruerendes oppa Nørherritz tingh i Morssø thenne breffører Jenss Brwen formandt i sancti Johannis closther i Duholm i Morssø fick och framleddhe jeth fwldt tingsvindnæ medt ottæ danemendt saa som vare Jenss Morthenssøn aff Skarem Nis Kyrtt aff Heselberigh Per Jwl aff Tøtzø Lass Owessøn Swening Boessøn Poel Torsthenssøn aff thet same stedt Poell Nielssøn aff Ethersløff och Visty Moghenssøn aff Fladde huilke forne ottæ dane mendt vintnedhe oppa theres sanne att sancti Clementis kircke i Nykøbingh <haffuer> verit aff gamle daffue Vettels [ Venners och] Rolstrops sogne [kircke .....] ♦

Item vintnedhe [.....][1] atthe haffdhe aldri hørdt heller spwrdt aff noghen mandt ther nw leffuer heller till er thet nogher andre en biskop aff Bwrglum haffuer forleentt[2] heller giiffuit sancti Clementis kircke forde heller och presenterett ther noghen mandt till før en brodher aff sancti Johannis closther i Duholm fick forde kircke i theres være

Thet the vindnet som forscreffuit staar thet hørdæ wij och saa thet vindnæ wij med wore indsigler ♦

Giiffuit aar dagh stedt som for er saffdt ♦

1. [.....]] Her mangler ca. 30 tegn af teksten, Aa. 2. forleentt] Herefter overstreget haff, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster