1422. 15. februar. Roskilde


Kong Erik 7. af Pommern meddeler København et privilegium for købstæderne på Sjælland.

Håndværkerne skal ernære sig hver af sin håndtering, og de må ikke være borgmestre og rådmænd. Den, der vil optages i et lav, skal give lige så meget, som han giver for at blive borger i byen.

Borgmestre og rådmænd må kun tage dem til borgere og bymænd, som vil være stadige og bofaste borgere. Borgmestre og rådmænd kan ikke afsættes af borgerne, medmindre man beviser deres udygtighed over for kongen og rigsrådet.

Landkøb og forprang forbydes, og al handel skal foregå i købstæderne og på markeder og torve. På torvedage må indtil en vis tid kun borgerne købe på torvet, men efter kl. 10 må alle gæster, og hvem der vil, købe.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Erik meth guths nathe Danmarcs Sweriges Norges Wendes oc Gotes koning oc hertuch j Pomeren helsse ether oss elschelighe borghemestere rathmæn oc all mene almughen j Køpendhaffn / kerlighe meth guth oc wor nathe / ♦

Wider gothe wener at offte ok ithelighe hauer kæremaal wæret for oss aff wore gothe mæn j rikit / swo oc æn nw sidherst wi wore j Ringstede aff wort radh clerkerie oc ridderscap / vm gemmerlicht oc vskiellicht regiment meth køpmanscap oc hantering ther then ene scal berghe sik aff meth then annen oc serdeles j wore køpstædher ♦

Sammelethis haue oc wore burghere oc køpstædhemæn til oss tiit oc offte talet oc for oss kært / oc serdeles atter nw sidherst j Ringstædhe / at thet som the there berning oc køpmanscap aff sculde haue / oc holde schyellicht regiment meth som j køpstædher burdhe at wære / thet haue nw andre mæn / vppa land swo som er bønder oc wortnethe / oc forprangere j landit ./ thæt / the haue falt oc hantere all køpmanscap swo som er clædhe / humle / staal / sarduch . lærit / oc swo dan stycke / oc thet hwer man hwo ther wil far oc wandrer til ny fischelæyæ j landet oc køpe ther hwat them luster oc gøre stoort forkøp / bothe vpa sild pa fææ . oc vpa alle hande køpmanschap / her haue bethet oss bothe clerkerie oc ridderscap swo oc køpstædhemæn / radh oc made tillfynne at thet schyellighere / oc annerlethis matte worthe / tha bebuthethe wi till oss till Roskilde / biscop Jenes j Syæland oc the andre prelate oc ridderscap ther aff landet . oc køpstæthemennene meth / the fornumpstighiste oc the beste wi wiste ther j landit wære / vm thisse forne ærinde / oc beddis there radh ther till / ♦

Tha haue the swo vnderwiist oss oc raadt / oc for thet beste keest / at wi thet swo fly oc bywdhe / at alle embitzmæn berghe sik oc nære aff there æmbede swo som er / at burghere oc bymæn the som eke swo dane embede haue som hereffter næfnes / the berghe sik meth there køpmanscap oc meth there brygning / oc swo dan køpmans hantering / baghere berghe sik aff siin baghning / sudere aff hans schogerning / smidh aff hans smedhegerning / gulsmidh aff hans æmbede skrædere aff hans embede / krembere aff sit embede / skinnere aff sit embede / oc serdeles alle embitzmæn ee hwat embede the helst haue / at hwer there berghe sik aff sit embede / thok swo vm nokre aff thisse forne æmbede wilde thes worthe eens j nogher køpstadh oc fare vschiellighe meth sin hantering entich meth brygning eller baghning eller meth skogerning eller meth noket aff thisse forne embede tha scule borghemestere oc rathmen meth foghedens hielp / grantzke thet wt swo offte, som thet behoff gørs swo at thette forne jo schiellighe holdes oc tilgaa effter thy som wor herre vnner oc setter tidhen j landit til ♦

Item scall engin j nogher køpstadh[1] wære eller her effter at worthe / burghemester / eller rathman / aff thisse forne æmbede / men thet scule wære an[dr]e[2] burghere oc køpmæn / oc scule burgherne oc meenheden j køpstædherne engen macht haue burghemestere aff at sette / wten the kunne bewise oss oc wort radh / meth schiell / at the oss oc køpstædhen oc rikit jk[e] [3] nuttighe ære ♦

Item hwo ther j nogher køpstadh noket aff thisse forne æmbide . wil winne som the kalle theræ lagh tha scall han gyue for sin ingang j æmbedet / swo mekit som han gyuer byen tha han worther byman oc ey meer / ♦

Woret oc swo at noket embede sette sik heramot oc wilde ey holdet som forescreuit staar tha scule burghemestere oc rathmen haue macht at rette ther ouer meth foghedens hyelp / oc thet wi afflegge oc forbiudhe swo dant landkøp oc hantering oc forprang som forescreuit staar / anner stadh at øwe oc hantere wten j wore køpstædher / oc vpa wore marknethe ok torgh som aff alder haue wærit / oc thet køpstædhemæn j alle køpstædher . scule stikke eet tekn wt / ee naar there torghdach er / oc then stund oc swo lenge som thet tekn staar / at engin / mæthen køpe eller sælyæ / wten bofaste bymæn oc burghere / oc thet same tekn scal jntaghes oc ey lenger staa æn vpa then tiidh vm daghen som clocken slaar ti / ♦ Ther effter genist køpe oc sælie gest / oc ee hwo ther wil ♦

Item at burghemestere oc rathmen oss oc rikit ther wti besørghe at hwem the till burghere oc bymæn vntfaa at them stadhigh oc bofast[4] burghere bliue / oc thet engen tiidh / eller køp vpa nogher stycke dyrkes / for thy / hwar wi meth wort radh oc gothe mæn komme j wore køpstædher / nw effter thet at the oss swo vppa wiist oc raadt haue j alle made som forescreuit staar / tha wele wi oc biude hwer man thette forne regiment swo atholde oc engelund heramot atgøre wither wor konunglike heffnd oc vrethe swo lenge till thes / at oss nogher / nogher annen schiellighere vnderwiisning gøre oc bewise kan then som for riket oc landen nuttighere <er> [5] . ♦

Ther meth befale wi ether guth ♦

Scriptum Roskildis anno domini millesimo cdo vicesimosecundo dominica sexagesime nostro sub secreto tergo presencium impresso ♦

1. køpstadh] skøbstadh, A. 2. an[dr]e] Lille hul og misfarvning, A. 3. jk[e] ] Lille hul, A. 4. bofast] bo tilføjet over linjen, A. 5. <er> ] Hul i perg., A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.