1422. 18. februar.


Jakob Knogmose, væbner, frafalder over for hr. Jens Brun, prior i Dueholm Kloster, alle krav, som han og hans hustru Bodil Gundesdatter (Lange (Munk)) havde på gården Rolstrup, og erklærer alle deres adkomstbreve til den for ugyldige, mens de breve, som klostret har af ham på to gårde i Thy, skal stå ved magt.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle mendt thette breff seer heller høre leesses helsser jegh Jepp Knogmoss vebnere ewindeligh med gudt ♦

Thet schal alle mendt vitterligt vere the nw ere oc komme schulle att aar effther gudtz aar thwsindt fire hwndhret oppa thet annen och tyffue then otthensdag nest for flesk søndag antwordh jegh forde Jepp Knogmoss herre Jenss Brwen prier i Duholm och hanss brødher i thet samme stedt there gardt ighen Rolstrop med alle rettæ som jegh haffde i then forde gardt och mæle jegh the obne breffue dødhe the jegh och myne kiere husfruæ Boeldt Gwnnisdatter haffde oppa then forne gardt Rolstrop och inghen macth her effther at haffue i nogher madhe och alle the breffue stadigh och fasth at bliiffue the prier Hanss ther formandt var i forde Duholm och hanss conuentt haffuer aff myne och myn husfrues vegne oppa ij gardhe i Thywdt som the vdwiisser och vilkor jegh migh oppa myn troff och sandhe med thette mith obne breff att jegh skall ey ydermere beware migh her effther med thet forde gardt Rolstrop i noghen madhe wdhen med prier heller brødhers mynne i forde Duholm ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum et sigillum dilecte uxoris mee antedicte una cum sigillis discretorum virorum Johannis Laurentii de Wissyæ armigeri Mathie Huass de Tiistedt presentibus sunt appensa ♦

Datum anno die ut supra ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster