1422. 11. marts.


Henrik Nielsen erklærer at skylde Tule Tygesen (Sparre), væbner, én lødig mark hvide penninge, fire skilling grot i stralsundske og greifswaldske mønter og én skilling grot i lybske danske penge, som han skal betale tilbage på den kommende vor frue dag før mikkelsdag. For denne sum penge pantsætter han ham sin gård i Övraby (Ingelstad herred), som Tule Tygesen i forvejen havde i pant af ham, på det vilkår at Henrik Nielsen kan indløse de to pantebreve hver for sig.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thettæ breff see ællær høræ læsæth helsar iac Henric Nielsøn ewinneligæ meth gwd ♦ Thet scal allæ mæn withærlict waræ nw æræ oc commæ sculæ at iac withær kennæs mik meth thettæ myt opnæ breff mik skyldig at waræ en wælbaren man Tulæ Tygæsøn awapn en lødiæ marc hwithæ pæniæ fyræ skylingæ groth i Strolsunds oc Gribswols mynt oc i skylingæ groth i lybeskæ danskæ pæniæ at bethalæ wor frwæ daw nw commær næst for Michels myssu ♦

For hwilkæ pæniæ iac hanum ydærmere til pant sædær myn gard i Øffræ by som han før til pant hawir aff mik meth ald arthychælæ som thet howit breff[a] lythær i allæ mathæ oc meth swo skæl at iac ma løsæ thettæ breff fran hynt som iac thettæ fran hynt sæthær / ♦

Nar howit breffuit løsæs [m]eth[1] synæ artikælæ tha scal thettæ først løsæs ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillo viri discreti scilicet Hartwici advocati et villani ville Trelleborgensis presentibus est appensum ♦

Datum an[no][2] domini mo cdo xxiio feria quarta post dominicam reminiscere ♦

1. [m]eth] grundet et lille hul, kan m ikke ses i sin helhed. 2. an[no]] grundet et lille hul, kan kun halvdelen af n ses, imens o helt er gået tabt.
a. breff] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.