1422. 24. marts. Vadstena


Dronning Filippa og kongens råd dømmer i en arvestrid mellem på den ene side Gustav Algotsson (Sture, Sjöbladsätten), ridder, og Jon Gädda, væbner, og på den anden side Bo Knutsson (Grip) vedrørende noget gods, som afdøde Bo Jonsson skulle have købt af Elin Gregersdotter for 1200 mark svenske penge.

Ifølge Gustav Algotsson og Jon Gädda havde Elin Gregersdotter aldrig fået betaling for godset, og de hævdede, at godset efter Bo Jonssons død var blevet overdraget til Elin Gregersdotter af Bo Jonssons testamentseksekutorer. Til støtte for sit udsagn, fremviste de en afskrift af testamentseksekutorernes brev, hvori dette fremgik.

Bo Knutsson kunne imidlertid lægge frem en afskrift af et købebrev, som Elin Gregersdotter selv og flere andre gode mænd havde beseglet, hvori det fremgik, at Elin Gregersdotter havde solgt gods for 1200 svenske penge til Bo Jonsson.

Dronningen og rådet dømmer til fordel for Bo Knutsson, eftersom han havde fremvist Elin Gregersdotters brev. Gustav Algotssons og Jon Gäddas brev blev erklæret ugyldigt, fordi det ikke var blevet udstedt i deres levetid eller efter landsloven.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Philippa meth gutz nadh Swerigis Danmarks Norges Wendes och Gothes drothning och hertughinnæ i Pomeren och war nadoghæ herræs radh the som nw nærwarendes ware som her æptermpnis swa som ær hedherlikæ fadhræ oc herra bischop Knuth aff Lyncøpingæ hederligh fadher meth sammæ nadh bischop Arendh aff Strængænæs Alguth Magnusson / Godzskalk Bæintsson / Knuth Wdzsson / Niels Boosson / Bæint Stensson / Swartæ Ienis / Anundh Sture riddere / Henekæ Bækman / Iens Laurensson / Steen Thuresson / och Hans Krøpelin / awapn / withnum thet ath aar epter gutz byrdh fiortenhundradæ thiwghæ pa thet andre aredh tysdaghen eptær mydhfastæ syndagh skøttæ sich til rætæ foræ oss pa then ena sydhæn Gøtzstaph Algutsson / riddare oc Ion Gæddæ awapn pa then / annen sydhæ Boo Knutsson aff sin andels wegnæ vm n[a]kær[1] arwe gotz som Boo Ionsson gudh hans syæl hauæ scullæ hauæ køpt aff hedherlik quinnæ frw Elyna Gregurssædottær foræ tholp hundradæ mark swenskæ pænnia sua godh mynt ath sex march gøræ en lødhog march stokholmscha wikt ♦

Huilkit forda her Gøtzstaph oc Ion Gæddæ sagdæ ath hon aldryg / pænninga ther foræ vpburit hafdhæ vten sagdæ thet ath forda Boo Ionsson sculdæ ware hænnæ barnæ formyndare och latith sich thet sua bøbreuit hænnæs gotz ♦

Huilkit Boo Knutsson hafdæ ena wthscript aff eth køpæ breff[a] huilkit forna fru Elyna siælff beseghlit hafdæ Boo Ionssone oc flere gode mæn til withnitzbyrdh swa som ær hedherlik fadher meth gudz nade ærkæbyschop Byrgher i Vpsalom byschop Thord aff Strængænæs her Karl Wlpsson aff Thøptom herra Staphan Wlpsson riddare

Och wiistæ forda her Gøtzstaph oc Ion Geddæ oss en wthscript aff eth opith breff[b] hulkit Boo Ionssøns testamentarii hafdæ wthgiuit sua som Eric Kætilsson / Sten Bæintssøn Byrgæ Wlpssøn Erngysil Nielsson Wlph Ionsson Sten Boossøn ryddare ath the ey rætare wistæ æn fru Elynæ hafdæ ræth til thet gotzit som fore screuet star ♦

Tha bleuis the ther foræ oss och foræ war nadeghæ herræs rath wiidh rætæ ♦

Tha funnæ wy thet allæ for rætæ endraktælik ath forda houet breff som Boo Knutssøn epter Boo Ionssøn arff hafdæ som war fru Elynæs breff tha kunnæ wy thet ey dødhæ meth thy brefuæ som the wthscripten vpa ludda som her Gøtzstap Algutssøn oc Ion Gæddæ hafdæ wten the kommæ meth bæthre bøuisning epter thy ath thet brefuet testamentarii wthgauæ war ey i there leuedaghæ oc ey epter landzlaghom och swordhnom withnom fulfølghæt ♦ Ther lodæ the them nøgæ ath pa badhæ sydher / ♦

Til thes brefs mere stadfestilssæ hauæ wy latith hængiæ wort secret for thettæ breff meth flere godæ mæntz inciglæ som foræ standæ screpnæ til withnitzbyrdh ♦

Screuit i Watzstena aar och dagh som foræ stander screuit ♦

1. n[a]kær] utydeligt, Gammeldanske Diplomer.
a. køpæ breff] SDHK nr. 11685, dateret 1380. 23 maj; brevet er kun bevaret i en afskrift fra 1684. 8. jul.. b. breff] SDHK nr. 13565, dateret 1389. 27. aug.; originalbrevet er ikke bevaret, men en afskrift af en vidisse på det pågældende brev foreligger i Margareta Grips bok, se også SDHK nr. 16427, dateret 1405. 6. mar..

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.