1422. 10. juli.


Thomas de Tulloch, biskop på Orkneyøerne, har af kong Erik 7. af Pommern modtaget Kirkevåg slot på Orkneyøerne og grevskabet samme sted til len, hvilke han på kongens forlangende skal give tilbage til denne. I tilfælde af kongens død skal slot og grevskab overlades til dronning Filippa eller hertug Bugislav af Pommern. Såfremt disse er døde, og kongen ikke efterlader nogen mandlig arving, skal Thomas de Tulloch på vegne af Norges krone overdrage disse til kongens nærmeste fædrene frænde, som bliver kåret til konge i de tre riger.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Thomas de Tolach / meth guthts nathe biscop j Orknøy / gøre witerlicht oc kennes meth thette wort opne breff / for alle the nw ære oc kommende worthe at wi aff høyghboren herre oc første / her Eric meth guths nathe / Danmarcs / Sweriges Norghes Wendes oc Gotes konung / oc hertuch j Pomeren wor nathighe herre / j tro anamet oc vntfangit haue / thet slot oc fæste Kirkqwaw . liggende j Orknøy j Norghe meth landet Orknøy oc greuescapit ther same stadhs / eke for pant eller skyld eller scadhegeld / oc j enge andre made wten pa ræt godh tro oc slotlouen som en tro man bør at aname slot oc fæste . land ok lææn aff sin rætte herre meth swo dane schiell oc wilkor / at wy . scule thet same slot oc fæste j alle made bygge oc bæthre / oc holde them som j thet forscriffne land / bygge ok bo with lagh oc ræt fridh oc schiell effter wor yderste macht / oc them j enge made vforrætte swo som wy wele wære bekend fore gudh / ok swo fore forde wor . nathighe herre . konung Erik ♦

Ok wele wi ok scule the forde slot oc fæste / oc land frij oc vbeworne igen antworthe forde wor nathighe herre konung Eric . ee naar han thøm aff oss kræuer ok igen haue wil ♦

Jtem schedhe thet ok swo huilkit gudh forbiudhe at forde wor nathighe herre konung Eric affginge ok døthe før æn han thet forde slot oc fæste oc land aff oss igen kræuer anamer / tha wele wi ok scule thet forde slot oc fæste oc land antworthe wor nathighe fruwe drotning Philippe som nw er drotning j Danmarc Swerighe oc Norghe etcetera til tro hand vppa forde wor nathighe herres konung Eriks fatherbrotherssøns hertuch Buggislaffs aff Pomeren weyne wten alt hinder eller nogher lengre tøffring ee naar hwn them aff . oss . tha kræuer ok igen haue will / ♦

Jtem schedhe thet swo thet gudh forbiudhe / at forde wor nathighe herre ok fruwe / koning Eric oc drotning Philippa bothe affginge oc døthe før æn nogher there thet same slot oc fæste ok land/ aff oss kraffdhe / ok igen anamedhe tha wele wi ok scule thet forde slot oc fæste . Kirkqwaw ./ oc landit Orknøy igen fange / oc til godhe rethe antworthe forneffnde wor nathighe herres konung Eriks fatherbrothers søn forde hertuch Buggislaff aff Pomeren ee naar han them aff oss kræuer oc haffue will wten alt hinder eller nogher lengre tøffring ♦

Jtem schedhe thet swo thet gudh forbiudhe at forde wor nathighe herre oc fruwe konung Eric oc drotning Philippa oc forde wor nathighe herres konung Erics fatherbrotherssøn forde hertuch Buggislaff aff Pomeren affginge oc døthe før æn nogher there thet same slot oc fæste ok land igen aff oss kræuer oc anamer som forescreuit staar / tha wele wi ok scule / forde slot oc fæste oc land frij ok vbeworne antwordhe vppa rikens oc kronene oc konungedømens weyne j Norghe / then aff forde myn nathighe herres konung Erics fæthernes frender aff the som gripen føre / huilkin som effter there døth rettelighe ok eendrachtelighe koren oc vtwalder worther til konung ok / herre ouer thisse forneffnde thry rike Danmark Swerighe oc Norghe aff mestedelen aff thisse forde thry rikes radh ee naar han thet aff mik kræuer eller haue wil wten nokit hinder eller nogher lengre tøffring / ♦

Men scheer thet swo thet wor herre vnne / ok gyffue at forde wor nathighe herre konung Erik echte søn effter sik leuende lader / hanom wele wi ok scule / thet same slot ok fæste ok land til hand holde oc hanom thet friit oc vbeworet antworthe genist effter forde wor nathighe herres konung Eriks døth ee naar han thet kræuer oc igen haffue will wten noket hinder eller lengre tøfring eller hielperædhe . ♦

Jtem naar forde slot oc fæste / oc land igen scule antworthes / tha scule the igen antworthes frij oc vbeworne / oc wten all skyld eller scadhegeld / oc wten alt hinder eller lengre tøffring / oc wten all hielperædhe entich meth kirkeræt eller wærilds ræt oc wten alt archt . ♦

Thisse forscriffne stucke ok artikle / alle oc hwer serdeles with sik stadhughe faste ok vbrøthelike at holde j alle made som forescreuit staar loue wi forneffnde biscop Thomas / ok wi Nicolaus de Tolach oc Johannes de Folerton awapn alle tilsammen meth een sampnith hand wither wor gothe tro ok sannende / ok wten all skyld eller scadhegeld oc wten alt hinder eller lengre tøffring ok wten alt archt forde wor nathighe herre ok fruwe konung Erik ok drotning Philippe / oc there echte søn vm gudh will at the nokin fange / ok leuende effter sik lade ok forneffnde hertuch Buggislaff aff Pomeren eller aff forde wor nathighe herris fæthernes frender som rettelighe oc endrachtelighe koren oc vtwalder worther til konung oc herre ouer Danmarc ok Swerighe ok Norghe aff mestedelen aff rikenes radh aff thisse forde thry rike . ♦

Ok til høyere bewaring oc wissen her vm / tha haue wi fornefnde biscop Thomas de Tolach Nicolaus de Tolach oc Johannes de Folerton awapn meth wilie oc witscap ladit wore incigle / hengis fore thette breff ♦

Datum anno domini millesimocdxxsecundo mensis Julii die decima \ ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.