1422. 29. september.


Jeppe Iversen Staverskov erkender at skylde Haderslev kapitel 60 engelske nobler. For denne sum penge skøder han kapitlet sit gods i Medsted i Halk sogn, på den betingelse at han skal have ret til at købe det tilbage for den samme sum penge inden for ti år.

Tekst efter Aarsb. fra Geheimearch.

Tekst

Alle men thette breff see æller höre læse, hielser jech Jeppe Iwersson Stawerschoff , ewindeligh medh Gudh. Kungøre jech for alle men som nw ære oc æn komme scule, at jech witherkenner mech oc myne rette sand ærwingh aff ræth gjældh sculligh at were hetherligh herrer cantor oc capittel i Hatherslöff lx swaræ engels nobel, medh full wicht.

Fore hwilke lx nobel jech witherkenner mech oc mynæ sand erwingh at hawæ sool oc schøth, oc seel og sködher medh thette mynt obnæ breff fornefnde cantor oc capittel i Hadersleff myne gothz i Halk soghen i Meestedh liggendes, meth alt theris telliggelss, som ære agger engh schoff mark woth oc thyrth, enthet vndentaghen, meth all retthuheit oc friiheith, so som jech oc mynæ foræller hawe thii fornefnde gothz tel thenne tiid brugd oc hawet.

Medh sodan vnderscedingh, at jech æller myne rette erwingh scule hawe macht thee forsagde gothz for the fornefnde lx nobel icke andere penningh æller oc ware innæn x aar here nesth effther kommende ighen at köbe.

Item ware thet so, at jech eller oc myne ræthæ erwingh innen the forsaudh x aar for the fornefnde lx nobel ikke ighen lösser gard oc gothz, som forscriweth stoor, tha sculle thee fornefnde gothz wære canter oc capittels koffthe köp tel ewich tiithe.

Oc til bindher jech megh oc myne rætte sand erwingh fornefnde cantor oc capittel i Hathersleff the fornefnde gothz at frii oc at frelsse for huer mans a tale som lans logff wthwiiser.

Thel störe fastheit oc mere forwaringh hawer jech fornefnde Jeppe Iwerson hend myth inghesegel medh wille for thette breff medh andere goth mæns inghesegel tel tughe, som thet widderlicht ær, som ær, Peær Iwerson burghermester i Hadersleff, Thord Iwersson radman, Clawes Andersson oc radman, Laurens Schrodder, burgher i then samestedh.

Ghywet oc scriwet effter worss herris aar m. cd. xxii. sancti Michaelis dagh then hyelghe engel.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.