1422. 5. oktober. Morsø Sønderherredsting


Tingsvidne af Morsø Sønderherredsting om en skødning foretaget af Cecilie Esgesdatter, enke efter Tage Nielsen, ridder, af tre gårde i Fjallerslev og Tøving til Dueholm kloster.

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus presentes litteras visuris sive audituris Nicolaus[1] Strangonis Nicolaus Krab milites Nicolaus de Frøsløff sacerdos Magnus Magni armiger Sveninghus Johannis Johannes Sweningsen Cristiernus Nicolai de Stordop Ebbo Nicolai proconsul Nycopie in Morsæ et Esbernus dictus Snedfogel civis ibidem salutem et sinceram in domino caritatem♦

Universis[2] et singulis quorum interest vel interesse poterit in futurum tenore presencium constare volumus evidenter nos ab anno incarnacionis dominice mcdxxii proxima secunda feria post festum sancti Michaelis archangeli in placito Syndherherret in Morsæ presentes fuisse vidisse et audivisse quod coram nobis et aliis quam pluribus fidedignis extunc presentibus in eisdem die et placito quedam nobilis femina et discreta domina Cecilia relicta domini Thaconis Nicolai militis felicis memorie personaliter constituta quedam bona sua videlicet[3] unam curiam in provincia Syndherherret in parochia Opthorp in willa Fiælderslørf cum quatuor pund annone holzkorn uno jumento et quatuor talentis annone ad redditus quam pronunc inhabitat Nicolaus Skrødær duas curias in Nørherret in Morsæ in parochia Galtorp in willa Thøwing quarum unam quidam Paulus Swenonis inhabitat cum uno jumento[4] et dimidia lesta anone ad redditus cum anona dicta holzkorn alteram vero jam residet Johannes Pauli cum uno jumento et duobus talentis anone ad redditus cum anona holzkorn prefata bona cum eorum pertinentiis universis agris pratis piscaturis humidis et siccis mobilibus et immobilibus nullis demptis que dictis bonis ab antiquis temporibus pertinebant domui hospitali sancti Johannis Iherosolymitani in Dwholm in Morsæ contulit et cum omni jure in propriis libertate et arbitrio scotavit perpetue possidenda♦

Quod sicut vidimus et audivimus in hiis scriptis lucide protestamur et in mayorem istius rei evidenciam sigilla nostra presentibus duximus apponenda♦

Datum anno die et loco superius nominatis♦

2. Universis] U gennemstr. m. rødt i Aa. 3. videlicet] Her begynder understregning m. rødt i Aa. 4. jumento] Efter ju- slutter understregning m. rødt i Aa.

Oversættelse

Niels Strangesen, Niels Krab, riddere, Niels af Frøslev, præst, Mogens Mogensen, væbner, Svenning Jensen, Jens Svenningsen, Kristian Nielsen af Storup, Ebbe Nielsen, borgmester i Nykøbing på Mors, og Esbern kaldet Snefugl, borger sammesteds, til alle der ser eller hører dette brev, oprigtig hilsen og kærlighed i Herren.

Vi vil, at det ved dette brevs ordlyd skal være klart for alle og enhver, hvem det vedkommer eller i fremtiden vil kunne vedkomme, at vi i det Herrens år 1422 mandag efter ærkeenglen sankt Mikaels dag på Morsø Sønderherreds ting var tilstede, så og hørte, at i nærvær af os og flere andre troværdige mænd, som da var tilstede samme dag og på samme ting, fremstod ædel dame og god frue Cecilie, enke efter Tage Nielsen, ridder, from ihukommelse, personligt og overdrog og skødede frit og efter forgodtbefindende med al ret i egne sager til sankt Johannes i Jerusalems hospital i Dueholm på Mors til varigt at besidde sit gods, nemlig en gård i herredet Sønderherred i Ovtrup sogn i landsbyen Fjallerslev med fire pund holdskorn,[A] en hest og fire pund korn i ydelser, som Niels Skrøder nu bebor, to gårde i Morsø Nørreherred i Galtrup sogn i landsbyen Tøving, hvoraf den ene bebos af Poul Svendsen, med en hest og en halv læst korn i ydelser med kornet kaldet holdskorn, den anden nu af Jens Poulsen, med en hest og to pund korn i ydelser med kornet holdskorn - og førnævnte gods med alle dets tilliggender, agre, enge, fiskevande, vådt og tørt, rørligt og urørligt,[B] intet undtaget, som fra gammel tid tilhørte det.

At vi har set og hørt dette, erklærer vi klart i dette brev og til større sikkerhed for dette har vi ladet vore segl hænge under dette brev.

Givet ovennævnte år, dag og sted.

A. Det korn, der ved en fæstegårds overdragelse til en anden skulle blive tilbage på gården, se Kinch, Ribe Bys Hist. og Beskrivelse, s. 194-195.. B. Dvs. løsøre og fast ejendom..