1422. 6. oktober. Morsø Nørreherreds ting


Tingsvidne af Morsø Nørreherreds ting om en skødning foretaget af Cecilie Esgesdatter (Bild), enke efter Tage Nielsen (Bild), ridder, af tre gårde i Fjallerslev og Tøving til Dueholm Kloster.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see eller høræ hælser wy Niels Strangessøn ridder Magnæs Magnessøn Magnes Pethersøn Magnes Bryningh wæpnær Jes Swænninghsøn Olluff Nielsøn Ysik Per Drocken Per Jwæl bøndær Ebby Nielsøn Las Brændøwe borgemester i Nykiobingh i Morsø Esbern Snefwgill byman i then samme sted ewyndeligh meth guth ♦

Wy kwndkgiøre thet alle men nw ære och komme skulle at aar æffter wors herræs aar mcd pa thet annet och tywæ then næst thyngsdagh æffter sancti Michels dagh pa Nørherrets thingh i Morsø war skycket for os och andræ fleræ gode men tha nærdes een hether quinnæ och welbyrdigh fruæ Cecil Esgisdatter hær Tage Nielsøns æffter lewer hwes seel guth hawe huilke forde fruæ Cecil i syn eghen frijheth och walløst gaf och skiøtæ sancti Johannis kloster Dwholm j Morsø somt syt gotz som[2] ær to garde i Nørherret i Morsø i Galtrup soghen i een by hether Thøwingh i then enæ boor Powel Swendsøn oc giwer een halff lest korn til affgifft huart[3] aar meth eth øgh och een halff læst holzkorn i then annen boor nw Jes Powelsøn meth eth øgh och to pund korn til affgifft och to til holzkorn ok een gard i Syndherherret j Otrot soghen i Fiældersleff by then nw i boor Niels Skreder meth eth øgh och firæ pund korn til affgifft och firæ til holzkorn ♦

Thessæ forde garde meth alle theres til leggelsæ ager och ængh fyskwanth fægangh rørendes och wrørindes wot och thyffrt enthet wnthaget hwat the forde garde til hawer leen aff andwordagh gaff hwn och skøtæ sancti Johannis kloster forsaffd meth rætte tilleggelsæ til ewyndeligh eyædom ♦

Thette hord wy och saa och thet windæ wy meth woræ incegelæ ♦

Giwet aar dagh och stedh som foræ ær skrewet

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. som] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 3. huart] Her slutter understregning m. rødt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.