1422. 9. oktober.


Sivert Larsen af Oreby på Lolland erkender at skylde hr. Anders Nielsen (Jernskæg) i Dronningholm, ridder, 30 lødige mark og 13 engelske nobler, for hvilke han pantsætter ham to gårde i Store Lyngby i Strø herred. Anders Nielsen skal oppebære alle de indtægter, som godset giver. Indtægterne skal ikke fraregnes i gældens hovedstol, under forudsætning af, at Sivert Larsen indløser godset fra Anders Nielsen. Indløsningsdagen skal være mortensdag, og det år godset indløses, skal landgilden følge pengene. Såfremt Anders Nielsen mister godset, forpligter Sivert Larsen sig til at erstatte ham værdien.

Tekst efter Aa.

Tekst

Thet scal alle mæn widerlicht wæræ nærwærdenes ok komeskullenes ath iech Syworth Laurenssøn aff Oræby i Laland kennes mik meth thette myt opne breff ath iek skyldich ær aff ræth skyldh en welborthen man hær Anders Nielssøn riddæræ i Droningholm thræiwghe lodhemarch[1] i gewæ[2] pænninghe ok gænghe som i Syeland gewæ ok gænge æræ ok træthæn godhe gamlæ engelsche nobæle som theres fulle wecth stander / ♦

Fore hwilke thræiwghe lodigh[3] mark och thrætæn nobelæ iek sæther then forde hær Anders Nielssøn til panth ok forwaring meth gotz ok all myn rætghet i Lyngbymaglæ i Strøhæreth som ær too gordhe i then enæ boor nw vti Yuer Oleffssøn ok i then ander Niels Esbernssøn och giffue bothe xiiij skilling grot aarlighe til landgillæ meth alle <the>[4] gotz tilligelsse agær / æng / skow / march / feskewan / woth / ok thywrt / enthet wthen[5] taget ♦

Och skal forde hær Anders Nielssøn wpbære frwcth ok langillæ aff thet forde gotz ok enthet affslass i howet penninghene swo lenghe thet wordher lofflighe løst aff hanum eller hans arwinghe weth mik eller myne arwinghe ♦ Och løsninghedaghen skal wæræ hwert aar om sancti Mortens dagh / ♦ Ok hwilket aar gotzeth opløses tha scal landgillet følghe[6] penninghenæ / ♦

Ok tilbynder iek mik ok myne arwinghe ath hemlæ och tilstaa forde hær Anders Nielssøn och hans arwinghe thet forde gotz ok ræthigheth meth alle tilligelssæ enthet wndher taghet for alle mens igensielsæ som ther vpa kwnnæ talæ meth ræthe effther lands logh / ♦

Mæn skeer thet swo ath thet forde gotz forde hær Anders Nielssøn eller hans arwinghe aff gor meth lands logh / fore myn hemel skyld tha tilbynder iek mik ok mynæ arwinghe forde hær Anders Nielssøn eller hans arwinghe friit ath fanghe anneth swo meghet gotz i skyld ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum honorabilium ac discretorum videlicet domini Iohannis Clementis decani Haffnensis Andree Laurencii proconsulis Bertoldi Qwatz et Arnoldi Krwsæ consulum ibidem presentibus est appensum ♦

Datum anno domini millesimoquadringentesimovisesimosecundo die beati Dyonisii martiris gloriosi[7]

1. lodhemarch] o skal måske læses som et ø, Aa. 2. gewæ] e rettet fra a?, Aa. 3. lodigh] o skal måske læses som et ø, Aa. 4. <the>] glemt?, Aa. 5. wthen] fejl for wndher? Jf. nogle linjer ned i brevteksten. 6. følghe] ø ændret fra u eller y?, Aa. 7. gloriosi] den resterende del af linjen er forsynet med udfyldningstegn i rød blækfarve.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.