1422. 11. oktober.


Cecilie Esgesdatter (Bild), enke efter Tage Nielsen (Bild), ridder, overdrager sin søstersøn Jens (Pedersen) Frost (Bild), væbner, alt sit arvegods på Mors og i Thy, eller hvor det ligger i Nørrejylland, på nær det, som hun har givet og skødet til kirke og kloster for sin sjæl, eller som hun tidligere har afhændet, på det vilkår, at han årligt skal give hende forskellige ydelser i korn, smør, ål, svin, tørv og lyng; hun forpligter sig desuden til hverken at afhænde mere af sit gods, vælge sig nogen anden værge eller tilbagekalde sit gods, så længe han overholder aftalen.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mend som thettæ breff see høre æller læsæ . kongorer jak Cecil Esgisdater her Tage Nielssøns æfter lefwer at jak wplader min kære søstersøn en ærlik man og biskeden Jos Frøst wapner alt mit ærfgwotz j Morsæ og j Thivth[1] æller j hwar thet legger i Nøriutland . wthen so migæt som jak haf gifwet ok skøth til kirkæ ok closter for min siæl . æller jak haf afhend mek til thenne dag meth alle thæt fornæfnd gwotzes tilliæls . wat ok thirt ynt vntagen til sin nyttæ og gafn atbrwgæ . meth sodan wilkor . at han skal hwert aar skikkæ mek ther aff wthen alle helprædæ j lest korn half tidelig ynnen jwel og half tidelig ynnen poskæ ther nest komer æller hwilt tith han helst kan her forinnen . ♦

Item skal han skikkæ mek hwert aar j fiærdingz tunnæ smør j fiærdingz tunnæ aal hwert aar. j swin hwert aar . og xxx lass tørff og x lass lywng hwert aar tidelig ynnen sanctæ Olufs dag . ♦

Item tilbinder jæk mek ey afhendæ heræfter meer af mit gwotz fræ min arfwinghæ ænd som nu ær afhænd . ♦

Item tilbinder jak mek ey noger ander til min weri atkesæ[2] the hwil jak lefwer wthen fornd Jos Frost min sostersøn . ♦

Thær øwer tilbinder jak mek thet forsakt gwotz hwilt jak haf meth thettæ breff wplat fornd Jos Frost min søstersøn ey jgeen kalland skal j min lefæ daghæ . wthen so kan ske . han ekki holder mek som for ær screffen . tha skal jak mit fornd gwotz wthen thrædæ jgeen athaff . ♦

Giffen ær thettæ breff aar æfter gutz byrd mcdxxij then syndag nest æfter sancti Dionisii dagh vnder mit yndceil . og flere gothe mends til windesbørd som ær her Niels Strogssøn ridder her Hans priær j Dwholm . her Niels Owsøn priær j Øø . her Niels Pederssøn prest j Freslof Henric Magnessøn og Swening Anderssøn wapner ær ♦

2. atkesæ] Herefter slettet w, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster