1422. 11. oktober.


Jens (Pedersen) Frost (Bild), væbner, stadfæster den skødning til Dueholm Kloster af tre gårde i Fjallerslev og Tøving, som er foretaget af hans moster Cecilie Esgesdatter (Bild), enke efter Tage Nielsen (Bild), ridder.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see eller høræ helsær iegh Jes Frøst wæpnær ewindelig meth guth ♦

Thet schal alle men witherlight wære nw ære och komme skulle at iegh wetherkiænder megh meth thette myt opnæ breff at hawe stadfest och stedigh giort then skøde[a] som myn moder søster fruæ Cecil giordæ sancti Johannis kloster i Dwholm i Morsø so[2] som war een gard i Syndherherret i Fiældersleff by ther skylder firæ pund korn til affgifft och so myget til holzkorn meth eth øgh och[3] to garde i Nørherret i Thøwingh by then enæ skylder sex pund korn til holzkorn och sex til affgift och eth øgh then annen[4] skylder to pund korn til affgift och to til holzkorn och eth øgh ♦

Thessæ forde gotz meth alle theres tilleggels so som forde frwæ Cecil skotæ och gaff til sancti Johannis kloster forde so stadfæster iegh thet meth ia och willi ♦

Til hwes windesbyrd hænger iegh meth incegel for thette breff meth andre gode mæntz som ær her Niels priær aff Ød her Niels Strangisøn ridder her Niels aff Frødzløff prest Henrik Magnessøn och Swenning Andersøn wæpnæræ ♦

Giwet aar æffter wors herres aar mcdxxii then nest syndagh æffter sancti Dyonisii dagh ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. so] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 3. och] o gennemstreget med rødt, Aa. 4. annen] Her slutter understregning m. rødt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.