1422 [11. oktober?].


Jens (Pedersen) Frost (Bild) erklærer at have modtaget det gods, som hans moster Cecilie Esgesdatter (Bild) ikke havde givet Dueholm Kloster, og lover at skaffe hende underhold.

Tekst efter reg. (1591).

Tekst

En røden latinske pargamendtz breff, Jahanne Frost bekender, ath handt haffuer forne Cedciliæ Ericks (!) datters godtz annamet thill sig, vndtagen huad hun haffuer giffuen thill hospitalen, och will forskaffe hinde alimenta daterit 1422. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster