1422..


Peder Torstensen Begere og hans hustru Edle Ilvidsdatter skøder til biskop Jens (Andersen (Lodehat)) af Roskilde alt det gods i Jylland og på Fyn, som var tilfaldet dem efter Ilvid Andersen og dennes hustru Merete.

Tekst efter reg.

Tekst

Forne[a] Peder Torstenssen Begere . och hans høstru Edle Yl<w>i<t>hsdatther[1] , haffue j liige maade skiøtt bisp Jens , altt theris godtz j Jutland och j Fyn[b], som thennom wor tilfalden effther Yluedh Andersøn och frue Marede hans høstru ♦

1422. ♦

a. Forne] Se DD 1411, nr. 14119999013. b. Fyn] Jf. Roskildebispens jordebog 177.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.