1422..


Jens (Stensen) Basse overlader sin fader Sten (Tygesen) Basse to breve, dels Peder Nielsen Lykkes brev fra 1340, hvori han for 10 mark sølv sælger Niels Gødesen alt sit gods i Nordskov i Skovby herred, som Jens Basse havde fået af Torsten Venstermand, dels et brev, hvori Torsten Venstermand skøder Jens Basse den arv, der med hans hustru (Maren) var tilfaldet ham efter Aksel Jensen.

Tekst efter reg.

Tekst

Jess Basse skiøtte och oplod sinn fader Steenn Basse forne breff[a] paa forne guodtz och rettighed, effter som thot (!) war hannem skiøtt aff Torsten Wenstermand , item oplod hand frembdeliss Steen Basse et andet breff[b], vdj huilchet forne Torstenn haffde skiøtt hannem den arff som hannem tilfald med sin høstrue epter Axell Jensøn ♦

1422 ♦

a. forne breff] DD 3.I.98. b. andet breff] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.