1423. 2. februar .


Niels Pedersen ((Griis) af Rejnstrup) lejer en gård i Rejnstrup af abbeden og konventet i Sankt Peders kloster i Næstved, som Niels Pedersens farbror Jakob (Nielsen) Rintaf ((Griis) af Rejnstrup) tidligere har skødet til klostret.

Desuden skøder Niels Pedersen al sin rettighed i det gods i Tokkerup, som Jakob Rintaf tidligere har skødet til klostret, samt al sin rettighed i det førnævnte gods i Rejnstrup. Således skal den førnævnte gård i Rejnstrup overdrages til klostret ved Niels Pedersens død.

Som medbeseglere optræder Niels Eriksen (Banner) af Vinstrup, Ivar Henriksen (Markmand) af Harrested og Erik Nielsen (Dyre) af Fuglebjerg.

Tekst

Jeg Niells Pederszenn , man kalder Griisz , har annammet i leje af abbeden og konvent i Sankt Peders kloster i Nestuidt en deres gaard i Reenstrup, som de finge[a] af min faderbroder Jacop Reenthaff , med 8 ørtug skyld jord i 3 marker og end 2 vænge, som er egehaffue og bøgehaffue, i mine levedage med vilkaar, at jeg skal aarlig inden kyndelmisse udgive 2 pund rug og 2 pund byg, bygge og bedre godset og ingen magt have at pantsætte eller afhænde gården uden abbeds og konvents vilje, ej forhugge gaardens skovslod, som er egehaffue og bøgehaffue, men abbeden maa magt have at hugge forskrevne have til møllebygning efter mulighed.

Vil abbeden hugge i almindelig skov, skal jeg ej have magt at hindre ham deri.

Item skøder jeg klostret al min rettighed i det gods i Thockerup, som Jacop Rentaff tilforn skødte[b] klostret, og i fornævnte gods i Reinstrup.

Naar jeg afgaar, skal gaarden frit komme til klostret.

Sigillum meum cum sigillis nobilium Nicolai Erici de Vinstrup, Ivari Hendrici de Harrested, Erici Nicolai de Wedtfulebierge.

Datum die purificationis virginis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.