1423. 1. maj. Kalundborg


Peter Jakobsen, præst og biskoppens stedfortræder i Kalundborg, overlader Tue Andersen, bymand i Kalundborg, jord i Kordel på Smedegade. Jorden havde Jens Gerekesen (Lodehat), kannik i Roskilde, haft i pant af Tue Andersens hustrus morfader. Peter Jakobsen erklærer at have modtaget pantesummen af Tue Andersen.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ men thettæ breff see eller høræ lesæt helsær jech Pether Iepsøn prest och biscopens officialis j Kalundburg ewinneleghæ meth guth / ♦ Kungør jech allæ men neruarende och tilkomende ath jech wetherkenner mich meth thettæ mith obnæ breff ath haue upladeth thenne neruarendes breffører Twe Andersøn byman j Kalundburg een iordh liggende i Kordel paa Smetheæ gadæ østen nest hoos Jep Pethersøn huilken iordh her Hannes Gerekesøn kanek j Roskilde[1] j pant hafthe aff forde Twes hustrw moders father / ♦

Och kennes jech mich fult wp ath haue boreth aff forde Twe Andersøn / efther her Hans Gerekesøns weliæ och myn til nøwæ for alt thet then forde iordh ipant fore stooth / ♦

Och lader jech hanom och hans arwingæ quith och orsaghæ / paa forde her Hans Gerekesøns weynæ oc hans arwingæ for al kraff och maning som therre paa komæ kan for hwar mansz gensielsæ / ♦

Til mere wisse och foruaring henger[2] jech mith jnseyle fore meth thesse gothe mensz som ær Mans Krabbe byfoueth i Kalundburg Gynther borghemester j Kalundburg Pether Gulsmeth Kristofer Anders Rask rathmen j samæ staath och Jes Brwn byman j samæ stath ♦

Datum Kalundburg anno domini mo cdo xxiiio die apostolorum Philippi et Jacobi ♦

1. kanek j Roskilde] ov. l., A. 2. henger] g rettet (i ms.) fra et utydeligt d, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.