1423. 2. juni.


Jens Klementsen, dekan, og kapitlet i København erklærer at have modtaget to gårde i Buddinge og to gårde i Mørkhøj med en samlet årlig ydelse på 13 pund korn af Lars Nielsen Vinnere, der nyligt har stiftet et alter for sankt Oluf og sankt Gertrud i Vor Frue Kirke.

Den til enhver tid siddende dekan i København skal forlene alteret til en person, som vil tage ophold i København og forrette kortjeneste med de andre klerke. Præster af Lars Nielsen Vinneres slægt skal have forret til alteret.

Altervikaren skal holde fire messer om ugen og hvert år holde årtid for Lars Nielsen Vinnere og hans hustru i højkoret i Vor Frue Kirke med uddeling af to skilling grot.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men som thette breff see eller høre helse wij Jens Clementsøn . decan i Køpmanhauen oc alt capitel i same sted ewinnelig met wor herre oc kungøre wij thet alle so wel the som nw ære oc kome schule at wij wetherkenne oss met thette wort opne breff at haue annamet gotz aff een hederlige man Laurens Nielsen ther kalles Winnere . byman i Køpmanhauen so som ær i Budinge i Støffns hæret i Gladsaxe sogn two garde . een nw bygder . til hwilken ligger thwo fierding joord aff hwilken schal giffue aarlige fire pund korn . oc then annen nw øthe . til hwilken ligger thre fierding jord aff hwilken schal giffues sex pund byg . ♦

Item i Mørkøwe i then forne sogn . two garde een nw bygder som tilligger een fierding jord aff hwilken tw pund korn schal giffues . oc then annen nw ødhe til hwilken ligger een ating jord aff hwilken scal giffues eth pund korn . met alle the gotzes tilliggilse engte vndentaget pa et altaris wegne i wor Fru kirke i Køpmanhaffn som forne Laurens Winnere hauer funderet oc nylige vpbygd . met raad oc wilie hederlig fathers met Crist oc herres her biscop Jensses met gutz nade i Roskilde oc hans sons Michel Laurensens oc hans husfrues Kad[r]ine samthykke raad oc wilie . so som ær sancti Olaffs altare oc sancte Gertruds i wor Frukirke forne met s[o]dan wilkor som screffne sta i thette breff . som forne Laurens Winnere hauer oss the forne gotz met antwordet pa giffuet rettigheet oc dominium vpladet . j sodane made at ho som decan æ[r] i Køpmanhauen met capitels raad i same sted samthykke oc wilie . schal forlæ forne sancti Olaffs oc sancte Gerthruds altare . then persone som bo wil i Køpmanhauen hoos thet altare oc choor schal søge met andre clerke oc then person eller vicarius som so til worder skikket aff degan i Køpmanhauen oc capitel i same sted . schal sighe eller lade sighe fire messer i hwar vge oc gøre forne Laurens Winnere oc hans husfru arlige aartijd met two skilling grot i høwe koor i wor Frukirke i Køpmanhauen . ♦

Item hauer forne Laurens Winnere noger frende eller neste . tha scal han ware nest at haue thet forne altare for alle andre . ♦

Item tilbinde wij oss met thette wort opne breff alle thesse forne støkke at holde vden so skeer at the forne gotz worder oss degan oc capitel i Køpmahauen (!) aff delde met lands low for hemle eller frijelse schuld ♦

Til hwes things withnesburd wort capitels insigle ær hengt fore thette breff ♦

Giffuet effther wors herres aar thusende firehundrede oc tywe pa thet thridie gutz ligame affthen ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.