1423. 4. juni. København


Knut Karlsson, væbner, erklærer at skylde Henneke Bækman 15 lødige mark sølv og 23 engelske nobler, for hvilke han pantsætter ham seks besiddelser og to møller i Närke. Såfremt Henneke Bækman mister de pågældende besiddelser eller møller, forpligter Knut Karlsson sig til at erstatte ham værdien indenfor seks uger.

Tekst efter Aa.

Tekst

For[1] alle men som thettæ breff see eller høre bekennes jec Knwt Karlsøn væpner gieldscullig at wa[re ...][2] oc welburdighe Hennicke Bekman fempten lødhigemarc silffs oc thre oc thiwg[he engil]ske[3] nobile aff f[u]lle[4] vict som han mic rettelige oc ræthelighe lent hauer til thakke ♦

For hwilke forne swm . jec pant sætter forne Hennike Bekman met thettæ breff thry myn gots j Nærike liggende j Rughberge j Tæbysogn oc een quern thersamestats oc thry gots i Bro i Askesundsogn oc Binynge qwern ♦

Hwilke forne gots oc qwerne jec pantsæter hanom met alle the som ther tilligge engtet vndentaghet eller[5] aff at sla arlige aff howtpeningen til then dagh jec eller myne arwinge haue forde Henike Bekman eller hans arwinge same xv lødigemarc j silff oc xxiii sware engilske nobile igen gullit oc bereet hauer til gothe nøghe oc thakke . ♦

Item om forne Hennike Bekman kwnne noghet aff same goths eller qwerne met noghre rette affga eller fore hindres tha tilbinder jec myk oc[6] myne arwinge forne Hennike Bekman eller hans arwinge lige got gots igen wederlegge jnnen sex vger nest effther then dagh thet hanom aff gaar eller aff wins som jec tilforn wilkorit hauer met thettæ breff fast oc stadugt at holde vten alle hielperæthe eller arghlist ♦

Til mere wisse her om bethis jec welburdighe mens oc beskedhne jnsigle henges fore thettæ breff som ær her Gøtstaff Magnusøn ridd[e]re[7] oc laghman j Westergøtland Bent Odsøn Henric Snagenborgh væpnere met myt eghet

Datum Haffnis anno domini mcdxxiii feria secunda proxima post octavam corporis Christi ♦

1. For] skrevet ffor, Aa. 2. wa[re ...]] 8-9 tegn er gået tabt, Aa. 3. thiwg[he engil]ske] wg kan ikke ses i sin helhed, Aa. 4. f[u]lle] utydeligt, Aa. 5. eller] rettet fra oc?, Aa. 6. oc] ov. l., Aa. 7. ridd[e]re] utydeligt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.