1423. 15. juni.


Erik Lauridsen (Blå), ærkedegn i Århus og Olav Lauridsen (Blå), væbner, brødre, skylder hr. Anders Nielsen (Jernskæg) i Dronningholm, ridder, 60 gamle engelske nobler, for hvilke de pantsætter ham fem gårde i Store Lyngby i Strø herred. Når godset skal indløses, skal dette meddeles forud til Anders Nielsen ved midsommer, og løsningsdagen skal være mortensdag. Landgilden skal følge hovedstolen.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle mæn som thette breff see eller høre læsit helsser jec Eric Laurensøn erchiediegn vtj Oors oc Oleff Laurensøn a vappn brøthre evindelighe meth var herre ♦ Vy kvngøre alle mæn nerværendes oc kommesculendes at vy vetherkenne oss oc vore arvinghe velboren man her Anders Nielssøn riddere j Drotningholm thenne breffuisere oc hans arvinghe skyldughe atvære thresinthyvæ gothe[1] gamle ængilsche noble som thørres fulle vicht[2] stande[3]

Fore[4] hvilke thrysinthyvæ noble vy j pant sættæ forde her Anders Nielssøn oc hans arvinghe all var rettighet oc gotz j Livngby maghle j Strøheret svo som ær en gardh ther skylder aarlighe ii pund korn vtj hvilken gardh Jæpp Brydhiæ nv boor ♦ Item en gardh som skylder ii pund korn vtj hvilken Ascer Haass nv boor ♦ Item en gardh som schylder ii pund korn vtj hvilken Pether Olssøn boor ♦ Item en gardh som schylder ii pund korn vtj hvilken Guner boor ♦ Item en gardh som schylder iii pund korn vtj hvilken[5] Sven Cristernsøn nv boor meth alle thesse gardhes tilliggelsse agher æng fæmark fiskevatn vaat oc thivrt jntet vnden taghet hvat thet helst neffnes kan ♦

Item tilbinde vy oss oc vare arffvinghe forscreffne her Anders Nielssøn oc hans arffv<in>ghe[6] forde gotz oc rættighet at frii oc hemle fore hvers mans tiltale vden alt arght hielpperedhe eller hinder svo længge vy eller vare arffvinghe forde gotz oc rettighet laghlighe løse aff forde her Anders Nielssøn eller hans arffvinghe fore thresinthivæ godhe gamle ængelsche nobele som fore screffuit stander oc fore jngge andre penninge

Item vare thet svo at forde gotz oc rettighet affginghe her Anders Nielssøn j noghre madhe tha tilbinde vy oss oc vare arffvinghe at skippe oc fonghe forde her Anders Nielssøn eller hans arvinghe svo gaat gotz j stædhen jgen ♦

Item naar thet gotz scall løses tha schal forde her Anders Nielssøn eller hans arffvinghe tilsighes vm mitsomeren tilforn oc løsninghe daghen schal være vm Mortens møsse hvært aar oc jnghen ander dagh eller vm aaret oc landgildet schal følghe hoffuitpenninggene ♦

Till ydermere vissen oc forvaring haffue vy meth vilie oc vithschapp hænght vare jngcigle fore thette breff meth velborne mæns jngcigle svo som ær Tymme Jonssøn Oleff Griis oc Eric Jonssøn

Datum anno domini milesimo quadringentesimo vicesimo tercio die sanctorum Viti et Modesti martirum etcetera ♦

1. gothe] her begynder understregning, Aa. 2. vicht] have herefter slettet, A. 3. stande] her slutter understregning, Aa. 4. Fore] skrevet ffore, Aa. 5. hvilken] Knvt Cristernssøn herefter slettet, Aa. 6. arffv<in>ghe] grundet et lille hul i brevet er to tegn gået tabt.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.