1423. 24. juni.


Eline (Evertsdatter (Moltke)) overdrages på livstid herregården Egede (nu: Jomfruens Egede) samt et omfattende gods på Sjælland af sin ægtefælle, hr. Anders Jakobsen Lunge, ridder. Godset skal først tilfalde hende efter hans død, og efter hendes død skal det overdrages til hans arvinger.

For den del af hendes arvegods, som Anders Jakobsen Lunge har afhændet, har hun fået erstatning med hans gods norden for Værebro og på Langeland, samt alt hvad han herefter måtte erhverve sig disse steder. Til gengæld frafalder Eline (Evertsdatter (Moltke)) alle yderligere krav på Anders Jakobsen Lunges gods. Når han dør, skal hun inden seks uger opfylde alle punkterne i aftalen på Sjællands landsting.

Eline (Evertsdatter (Moltkes)) smykker og klæder skal ikke skiftes med arvingerne efter Anders Jakobsen Lunges død, men alt andet løsøre og husdyrhold skal skiftes retfærdigt mellem dem. Anders Jakobsen Lunges smykker og klæder skal gå til kirken.

Eline (Evertsdatter (Moltke)) skal yde en passende del ved betalingen af den del gæld, som Anders Jakobsen Lunge måtte efterlade sig.

Tekst efter A.

Tekst

Thet skal alle mæn witherlict wæræ nerwærende o<c komme>schullendes thet jæch[1] [...] kennes mech meth thettæ mit obne breff at jæch æfter myn mothers oc myne frænders oc w<enners> <r>a[t]h[2] lather jæch mech i alle mothæ wæl nøwæ i the gotzes lænelse som myn kæræ herre her[3] Anders Jeipson[4] [L]un[5] ridder mech wnt oc lænt hauer i myne dawe so som ær hans howidgordh Eghethæ[6] meth by oc mølne oc alle therres tilliggelse enktæ vnden taget oc alle hans gotz som her efter stande screfne so som æræ alle the gotz han hauer i Liutstorp i Astorp i Tordorp i Nielstorp i Olstorp i Wlsiø i Frendorp i Rothæ i Dalby i Høstene i Bodorp i Jenstorp i Kælstorp i Kædorp i Drusdorp i Togorp i Wyuorp i Aas i Tottorp i Attorp i Heythæ i Faxe i Hyllethæ i Lestorp i Axsels howid oc Hyllethæ mølne oc Luntzmølne[7]

Alle the gorthæ oc gotz som forde her Anders myn kæræ herre hauer i thessæ forde by thøm skal jæch haue i myne[8] dawe efter hans døth oc[9] bæræ frwcht[10] oc landgilde til mit nyttæ om gudh wil thet jæch hanem ouerleuer ♦

Oc nar gudh wil thet jæch affgoer tha skulle alle thesse forde gorthæ oc gotz komme frij oc vhindrethæ til forde myn kæræ herres her Anderses arwinges hender oc eyæ vthen alle myne arwinges frenders oc wenners igensiælse ♦

Oc fanger myn kæræ herre her efter nogne gotz æller rætichet i nogre thesse forscrefne by tha skal jæch oc haue the gotz i myne dawe som the andre fore sto screfne ♦

Item for thet gotz forde myn kæræ herre her Anders hauer affhent aff mit fæthernes gotz[11] oc mit møthernes oc myn brothers gotz hwes siæl gudh[12] haue ther lather jæch mech i alle mothæ wæl nøwæ meth then giengieldh som forde[13] myn kæræ[14] herre mech liust hauer for the forde gotz som han hauer affhent the mech tilhørthæ som fore stor so som ær alt hans gotz northen Wærebro[15] som æræ[16] alle the gotz han hauer[17] i Grønolte i Lønolte[18] oc i Tholstorp meth mølnen oc alt thet gotz han hauer[19] i Langeland ♦

Oc[20] fanger han æn her efter mere gotz i Langeland bothæ the gotz oc alle andræ som han hauer i Langeland oc Grønolt oc Lønolt oc Tholstorp meth alle tilliggelse woth oc tiwrt enktæ vnden taget thesse gotz skal jæch oc myne arwinge haue til ewindelich eyæ til giengield fore the gotz som han hauer affhent the mech tilhørthæ som fore stor / for vthen hans arwinges frenders æller wenners igensiælse æller hinder i noger mothæ ♦

Item fore thet forde gotzes lænelse som han mech i myne daghe wnt oc lænt hauer ther fore kennes jæch mech oc myne arwinge engen ythermer rætichet at haue i noger bygnyngh i hans gorthæ æller i mølner æller i købæ gotz æller i pante gotz ♦

Item nar gudh wil at forde myn kæræ herre her Anders affgor tha tilbinder jæch mech i godh tro at komme jnnen siex vger ther efter til siælentzfars lantztingh oc fwldrawe alle thesse forde artiikele oc stiikke som fore screfne sto / for vthen alt hinder oc hielperæthæ oc argheliist ♦

Item nar[21] gudh wil[22] thet myn kæræ herre[23] affgor hwad jæch[24] tha hauer aff giort gwl[25] oc giort sølff oc schorne klæther[26] som til mit liiff æræ giorthæ thet skal jæch til[27] foren haue vthen[28] skyfte ♦

Men annen rørende boschab som ær dyner[29] bleer[30] senghklæthæ[31] howetdyner hiøwende heste foler hors øxsen[32] køer gether faer gryther[33] kelle kanner oc bryggerethæ oc annen boschab som ther tilhører som ther aff taghe jæch so myget som mech aff rætæ bør oc hans arwinge so myget som thøm aff rætæ bøer ♦

Item hwad giort gwl æller giort sølff forde myn kæræ herre hauer efter sigh nar gudh wil thet han affgoer thet skal komme[34] til gutz tiæneste[35] vthen nogen myne æller hans arwinges igensiælse ♦ Item[36] hwad[37] han hauer aff floyels[38] klæther æller silke[39] klæther efter sigh thet skal oc komme til gutz thiæneste vthen alle mentz hinder ♦

Item hwad gyald ther ær efter forde myn kæræ herre nar gudh wil thet han affgor ther aff gielde jæch so myget som mech aff rætæ bøer oc thet annet hans arwinge ♦

Alle thesse for screfne artiikele oc stiikke som fore sto louer jæch i goedh tro ♦ Oc meth mec oc fore mech[40] louer myn kæræ mother frow Kyrstyne aff Wichsiø[41] for sigh oc for syne børn som[42] hwn ær nw weryæ fore[43] Euerd Møltike [44] aff Helsinge Knwd Anderson aff Swaneholm Jes Olsøn aff Hesle Euerd[45] Møltike oc Maties Møltike brøthære i[46] Bawelse ♦ Oc æræ wore jncsile hengde fore thette breff ♦

Gyuet oc screuet efter gutz byrdh thusent ar fyre hwndret ar oc tyuwe ar po thet trethye ar po sancte Johannis daw mitsomer ♦

1. jæch] fru Eline, ifølge påskriften på brevets bagside. 2. <r>a[t]h] t kan ikke ses i sin helhed, A. 3. her] her begynder understregning, A. 6. Eghethæ] understreget, A. 7. Luntzmølne] el. Luutz-, A. 8. myne] understregning begynder ved n, A. 9. oc] op herefter glemt?, A. 10. frwcht] skrevet to gange efter hinanden på linjen, anden gang frucht, A. 11. gotz] understregning begynder ved o, A. 12. gudh] her slutter understregning, A. 13. forde] understregning begynder ved r, A. 14. kæræ] her slutter understregning, A. 15. Wærebro] understregning begynder ved e, A. 16. æræ] her slutter understregning, A. 17. hauer] understregning begynder ved r, A. 18. Lønolte] understregning slutter ved o, A. 19. hauer] understregning begynder ved a, A. 20. Oc] understregning slutter ved o, A. 21. nar] understregning begynder ved a, A. 22. wil] her slutter understregning, A. 23. herre] her begynder understregning, A. 24. jæch] her slutter understregning, A. 25. gwl] her begynder understregning, A. 26. klæther] her slutter understregning, A. 27. til] her begynder understregning, A. 28. vthen] understregning slutter ved h, A. 29. dyner] understregning begynder ved y, A. 30. bleer] her slutter understregning, A. 31. senghklæthæ] understregning begynder ved t, A. 32. øxsen] understregning gør et ophold under sen, men forsættes derefter igen, A. 33. gryther] understregning slutter ved t, A. 34. komme] understregning begynder ved m, A. 35. tiæneste] understregning slutter ved t(2), A. 36. Item] her begynder understregning, A. 37. hwad] understregning slutter ved a, A. 38. floyels] understregning begynder ved l, A. 39. silke] understregning slutter ved i, A. 40. mech] understregning begynder ved e, A. 41. Wichsiø] her slutter understregning, A. 42. som] her begynder understregning, A. 43. fore] her slutter understregning, A. 44. Euerd Møltike ] erd Møl understreget, A. 45. Euerd] understregning begynder ved u, A. 46. i] her slutter understregning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.