1423. 17. juli. Viborg landsting


På Nørrejyllands landsting erklærer landsdommeren og 36 gejstlige og verdslige stormænd på forespørgsel af Erik af Pommern, at der ikke på Christoffer 2.s tid eller siden er valgt andre konger af Danmark på landstinget i Viborg end Valdemar Atterdag, Oluf og Erik af Pommern.

Tekst efter A

Tekst

Allen de dessen breff seen edder h{oe}ren lesen don wytlik wẏ Jens Nielss{oe}n ryttær landrichter in Norj{ue}thlande Henricus to Withscoffle Magnus to {Oe}mecloster Michael to Esenbeckcloster Magnus to Alwinge closter Nicolaus to Norrecloster ebbete / Johannes to B{ue}rl{ue}m Johannes to Wibergh Olauus to Arh{ue}sen pr{oe}ueste / Ericus Jonsson archidiaken to Ripen Stighe Mwnk Niels Stranghess{oe}n Niels Krabbe Jens Skram Ywer Krabbe . Waldemar Albrechtson Laurentz Hwas rittere / Jens Kaas Powel Stighesson Olef Jensson . Pether Skram . Pether Hase / Jesse Jwl Lass Mws . Jeppe Hegdal Thorde Tymmesson . Jesse Kanne / Sommer / vnde Eskel Jeyppesson de knapen sin Godeke Bake borgermester vnde gantze menicheyt to Ripen Pether Rike borgermester to Wibergh vnde de gantze menicheyt dar sulues Jesse Schr{oe}dere borgermester to Randerh{ue}sen vnde de gantze menicheyt dar s{ue}l{ue}es Jens Nielsson borgermester to Alborgh vnde de gantze menicheyt / dar sulues Jens Petersson borgermester to Arhůsen vnde de gantze menicheyt dar sul{ue}es Myckil Nielss{oe}n borgermester to Horssnes vnde de gantze menicheyt dar sul{ue}es Niels Jensson borgermester to Wedele vnde de gantze menicheyt / dar z{ue}l{ue}es Thomas Inghelsson borgermester to Koldinghe vnde de gantze menicheyt / dar z{ue}l{ue}es /. dat wẏ hebben ghewesen vnde weren vppe Wiberghe landesdinghe in N{oe}rtjwthlande / dar de erste k{oe}re na rechte gan schal wan men Koninghe to dem rike to Dennemarken kesen schal . ♦

Dar hadde de allerd{ue}rchluchtighste vorste here Erik der rike Dennemarken Sweden Norweghen der Wende vnde der Gothen koning vnde hertoghe to Pomern vnse gheneydige here / sine bodeschap an schriften vnde ok an mẏndighen boden vnde leet vraghen vnde eschede bẏ vnsem loůen vnde eden de warheyt to seggende / off dar jenigh koning ghekoren were / bẏ koning Cristoffers tiiden seligher dechtnisse / offte seder . anders wen koning Waldemar sin s{oe}ne vnde dar na koning Olaff vorbenomeden koning Waldemars dochter sone / vnde dar neghest vorbenomeden koning Erik vnse gheneydige here /.. ♦

Hir segge wẏ aldys to vnde t{ue}ghen bẏ vnsen lo{ue}en vnde eden dat dar nin koning ghekoren is to dem vorscreuenen rike / Dennemarken mẏt rechte na des rikes rechte vnde hir to dessem vorscreuenen landesdinghe bẏ koning Cristoffers tiiden ofte dar na swnder koning Waldemar vorbenomeden koning Cristoffers sone / vnde dar neghest koning Olaff vorbenomeden koning Waldemars dochter sone / vnde dar neghest vnse gheneydige here koning Erik de n{ue} koning to dem vorscreuenen rike Dennemarken is // ♦

Desses to merer witlicheyt so hebbe wẏ erbenomeden lantrichter ebbete / pr{oe}ueste / archidiaken . ryddere vnde knechte / vnde borgermestere vnse ingheseghele myt willen vnde withschap mẏt dessere erbenomeden stede ingheseghele an dessen breff laten henghen : de gheuen vnde schreuenis to Wibergh na godes bort veerteynhundert in dem dre vnde twintighesten jare vppe den sonauend neghest vor sunte Marie Magdalenen daghe ♦

Oversættelse

Alle, der ser dette brev eller hører det læse, gør vi Jens Nielsen, ridder, landsdommer i Nørrejylland, Henrik af Vitskøl, Mogens af Øm Kloster, Mikkel af Essenbæk Kloster, Mogens af Alling Kloster, Niels af Nørre Kloster, abbeder, Jens af Børglum, Jens af Viborg, Oluf af Århus, provster, Erik Jonsen, ærkedegn i Ribe, Stig Munk, Niels Strangesen, Niels Krabbe, Jens Skram, Iver Krabbe, Valdemar Albertsen, Lars Hvas, riddere, Jens Kås, Poul Stigsen, Oluf Jensen, Peder Skram, Peder Has, Jens Juel, Lars Mus, Jakob Hegedal, Tord Timmesen, Jens Kanne, Sommer og Eskild Jepsen, som er væbnere, Godeke Bake, borgmester, og alle indbyggere i Ribe, Peder Rike, borgmester i Viborg, og alle indbyggere sammesteds, Jesse Skrøder, borgmester i Randers, og alle indbyggere sammesteds, Jens Nielsen, borgmester i Ålborg, og alle indbyggere sammesteds, Jens Pedersen, borgmester i Århus, og alle indbyggere sammesteds, Mikkel Nielsen, borgmester i Horsens, og alle indbyggere sammesteds, Niels Jensen, borgmester i Vejle, og alle indbyggere sammesteds, Thomas Ingildsen, borgmester i Kolding, og alle indbyggere sammesteds, vitterligt, at vi har været og var på Viborg landsting i Nørrejylland, hvor den første kåring efter retten skal foregå, når man skal vælge konger af Danmarks rige.

Der havde den allerhøjeste fyrste hr. Erik, rigerne Danmarks, Sveriges, Norges, de Venders og de Goters konge, og hertug af Pommern, vor nådige herre, (sendt) sit budskab på skrift og også ved fuldmægtige udsendinge og lod os spørge og bad os på vor edserklæring og ed at sige sandheden, om der skulle være kåret nogen konge på kong Christoffers tid, from ihukommelse, eller siden, andre end kong Valdemar,hans søn, og derefter kong Oluf, førnævnte kong Valdemars dattersøn, og dernæst førnævnte kong Erik, vor nådige herre.

Hertil svarede vi således og vidnede under vor edserklæring og ed, at der ikke med rette er kåret nogen konge af førnævnte Danmarks rige efter rigets ret og her på dette førnævnte landsting på kong Christoffers tid eller siden, på nær kong Valdemar, førnævnte kong Christoffers søn, og dernæst kong Oluf, førnævnte kong Valdemars dattersøn, og dernæst vor nådige herre, kong Erik, som nu er konge af det førnævnte Danmarks rige.

Til større vitterlighed om dette har vi, tidligere nævnte landsdommer, abbeder, provster, ærkedegn, riddere og væbnere, og borgmestre med vilje og vidende ladet vore segl, tillige med disse tidligere nævnte byers segl, hænge under dette brev, der er givet og skrevet i Viborg i det Herrens år 1423, lørdag før Sankt Maria Magdalenes dag.