1423. 22. juli.


Jens Pinsedag, kannik i Haderslev, erkender at have modtaget de penge, han havde stående i Peder og Hans Røvers gods, af Haderslev kapitel, undtagen 20 mark, for hvilke kapitlet skal afholde en årlig sjælemesse for ham og hans forældre. Kapitlet giver Jens Pinsedag lov til at beholde godset, så længe han lever og er bosat i Haderslev. Efter hans død vil kapitlet give hans datter et års indtægt fra det pågældende gods.

Tekst efter Aarsb. fra Geheimearch.

Tekst

Alle men thette breff see elder höre lese hielser jech Jens Pinghesdagh canik i Haderslöff ewinnelich meth guth, oc köngöre jech thet alle men, ath jech widherkenner mich och mine rette erwinge, ath alle the penninge ther jech hawdhe i Pæther Röuers och Hans Röuers gothz liggende paa Hadersleffnes, hwilk gothz Niels Röuer theris father hawdhe tel pandh aff Jeppe Iwersson, ent gothz ligers i Norby Wilstorp, ther Lasse boer a, och eet anneth i Halk, kalleth Vpperker, hauer cantor och capittel betalet mich til nywe.

Och lather jech them qwiit fore alle the penninghe, och vpladher jech them och antwordher them alle then reticheyd, ther jech hawdhæ i the forscrefne gothz, vdhen xx mark, och fore the xx mark skal capittel lade holdhe een tijdh hwert aar messer och vigili fore mich och mine foreldre syæle, och swo hawer capittel vnt mech the forscrefne gothz ath hawe i fult regenskop, swo lenghe som iech boer i Haderslöff och leuer, och effter myn dödh hawer canter och capittel for winskop vnt myn fenke Cristine Jenssis ent ars rente aff the fornefnde gothz.

Item wij Pedher Iwerson borghmester i Haderslöff, Esgij Tymmerman, Ebbo Schutte och Clawes Andersson, radhmen i thet samestedh, tyghe meth thette wort obne breff, ath for oss och for flere godhe men i Wor Fruwe kirke i Haderslöff brodher Jensson aff Wanninghe och hans syster Cristine Jenskune telstode och fuldbordhe alle stykker som vel forscrefne ere sawdhe, item forscrefne brodher Jensson och Cristine Jenssis sawdhe for oss, ath alle thesse forscrefne stykker ware skedhe meth theres ja och ful wilie.

Tel större forwaringe och meer fastheid alle thesse forscrefne stykker tha hawer jech Jens Pingsdagh ladhet myn insegele meth wilie hengis fore thette breff, meth andere godhe mennes insegele, som ere Pedher Iwersson borghmester, Esgy Tymmerman, Ebby Skytte och Clawes Andersson forscrefne, hwilk alle thesse stykker widherlicht ere och ouer ware.

Giuet och scriuet æffter wors herris aar m. cccc. xxiii. a sancte Marie Magdalene dagh.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.