1423. 11. september. København


Magnus Magnusson af Giske, væbner, erklærer at skylde kong Erik 7. Pommern 300 lødige mark i afgift af det len i Trøndelag ved Trondheim, som han havde haft råderet over i flere år, og han lover at betale gælden med 100 mark årligt i tre år.

Tekst efter A.

Tekst

Jek Magnuss Magnussøn a wapn aff Geische gør witerlicht meth thette mit opne breff at jek aff ræt witerlich skyld gældskyldich er høyboren oc mechtigh herre oc første myn nathoghe herre konung Erik meth gudz nadhe Norges Damarks Sweriges Wendes oc Godes konung oc hertugh j Pommeren / thry hundrethe løthighe march gothe peninge oc geffue / fæm oc ffiretij schilling lubische rechnethe fore hwer løthich march / for jnnen thry samfælde næst effterfølghende aar swo som er hwert aar hundrethe løthich march ther aff at betale / oc vntrætte / vm sancti Michels dagh j hans fatebwr j Køpendhaffn / thoch sancti Michels dagh som nw nest kommer effter thenne dagh ey at rechne for nogher aff thisse forne gælds daghe / men the andre thre næst effterfølghende sancti Michels daghe at holde haue oc rechne fore the thre gælds daghe effter thy som forscriuet staar / ♦

Hwilken forne peninge swm loffuer jek with myn gothe tro oc sannende forde myn nathoghe herre swo at betale som forscriuet staar / wten nogher hande hinder eller lenger tøffring fore thet som jek vpbar aff thet læn swosom er aff then dell aff Thronde laghen som jek aff hans nathe j flere aar j wære haffthe hoss Throndheem / ♦

Oc hwat som jek aff thet samme læn førde myn nathoghe herre ydermeer skyldugher bliffuer æn som thenne forne swma tilræcker ther vm wil jek haffuet j hans nadhe oc mynne tha thenne forne peninge swm vpa forscriuen tiidh betalether worther effter thy som forscriuet staar ♦

Oc til mere bewaring oc wissen vm alt thette forne hauer jek ladet mit jncighle meth wilghe oc witschap henges fore thette breff / ♦ Oc hauer jek bethit hetherlighe fæther meth gudh oc wælborne men / swosom er biscop Bo aff Arws biscop Jens aff Oslo her Anders Jacobssøn oc her Endrith Erlendssøn riddere lade there jncigle til witnesbyrdh henges fore thette breff ♦

Datum Køpendhaffn anno domini mocdoxxotercio sabbato infra octavas nativitatis beate Marie virginis ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.