1423. 22. september. Landsberg


Kong Erik lader 2 breve vidimere, det første fra 23. juni 1340, hvorved greverne Heinrich 2. og Claus af Holsten overlod hertug Valdemar 5. af Sønderjylland deres panterettigheder i Nørrejylland mod at få størstedelen af Sønderjylland i pant, det andet fra 24. juni 1374, hvorved hertug Henrik af Slesvig overdrog indløsningsretten til Gottorp til kong Valdemar Atterdag.

Tekst efter A.

Tekst

In nomine domini amen ♦

Anno nativitatis ejusdem millesimo quadringentessimo vicessimotertio indictione prima mensis septembris die vicessimasecunda hora vesperorum vel quasi pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Martini divina providentia pape quinti anno sexto in reverendorum in Christo patrum et virorum videlicet Johannis archiepiscopi Upsalensis et Johannis episcopi Roskildensis meique notarii publici infrascripti testiumque infrascriptorum presentia personaliter constitutus illustrissimus princeps et dominus dominus Ericus dei gratia Dacie Swecie Norwegie Slavorum Gotorumque rex et dux Pomeranie quasdam litteras pergameneas unam illustrium principum dominorum videlicet Hinrici et Nicolai condam Holtsatie comitum et aliam cujusdam domini Hinrici condam ducis Sleswicensis ac archiepiscopi episcoporum et militum infrascriptorum veris et potentibus sigillis sigillatas sanas et integras non vitiatas et omni suspicione carentes in manu habuit et aperte monstravit easque transsumi et in publicam formam redigi petiit / quarum tenores de verbo ad verbum sequntur et sunt tales ♦

Wy Hinric vnde Clawes van godes gnaden greuen (osv. = Dipl. Dan. III:1 nr. 47)[1]

Wy Hinrik van godes gnaden hertoghe (osv. = Dipl. Dan. III:9 nr. 375) ♦

Super quibus omnibus et singulis dictus illustrissimus dominus rex me notarium publicum infrascriptum debita cum instantia requisivit ut sibi super premissis unam vel plura publicum seu publica conficerem instrumenta ♦

Acta sunt hec Landesbergh Caminensis diocesis in hospitio dicti domini regis anno indictione mense die hora pontificatu quibus super presentibus strenuo milite domino Benedicto Pogwisch domino Johanne Petri domini regis predicti cancellario et Cristofero de Rotenburgh armigero testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis ♦

(Notarmærke) Et ego Hinricus Romer clericus camynensis diocesis publicus imperiali auctoritate notarius quia premissis omnibus et singulis sic ut premittitur agerentur et fierent unacum prenominatis testibus interfui eaque sic fieri vidi et audivi ideoque hoc publicum instrumentum manu mea propria conscriptum exinde confeci et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis consvetis consignavi rogatus et requisitus in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum

1. Wy Hinric vnde Clawes van godes gnaden greuen (osv. = Dipl. Dan. III:1 nr. 47)] Teksten afsluttes af tegn for at angive nyt brev.

Oversættelse

I Herrens navn amen.

I år 1423 efter sammes fødsel, i den første indiktion, på september måneds 22. dag, ved aftentide eller deromkring, i vor allerhelligste fader og herre Martin 5.s, ved Guds forsyn pave, sjette år fremstod den særdeles berømmelige fyrste og herre, hr. Erik, af Guds nåde konge af Danmark, Sverige, Norge, de Venders og Goters og hertug af Pommern, og fremrakte med egen hånd og fremviste i nærvær af nedenstående vidner, de ærværdige fædre i Kristus og mænd ærkebiskop Jöns af Uppsala, biskop Jens af Roskilde og mig, nedenstående offentlige notar, nogle breve, hvoraf det ene var udstedt af de berømmelige fyrster, Heinrich og Claus, fordum grever af Holsten, og det andet af en vis hr. Henrik, fordum hertug af Slesvig, begge breve beseglet med nedenstående ærkebiskops, biskoppers og ridderes sande og retsstiftende segl, hele og uskadte, ganske fri for en hver mistanke, og han anmodede om at få dem transsumeret i offentlig form. Således lyder de fra ord til andet:

Vi Heinrich og Claus (osv. = DRB III:1 nr. 47).

Vi Henrik, af Guds nåde hertug (osv. = DRB III:9 nr. 375).

Angående disse forhold, alle og hvert enkelt, har nævnte særdeles berømmelige konge med skyldig indstændighed anmodet mig, nedenskrevne offentlige notar, om at udfærdige et eller flere offentlige instrumenter til sig.

Dette er blevet handlet i Landsberg i Cammin stift i nævnte hr. konges kvarter i ovennævnte år, indiktion, måned, dag, time og pontifikat under tilstedeværelse af den strenge ridder og herre Benedikt Pogwisch, hr. Jens Pedersen, førnævnte hr. konges kansler og Christopher af Rothenburg, væbner, som særligt adspurgte og indkaldte vidner til førnævnte handling.

(Notarmærke) Og jeg Heinrich Romer, klerk fra Cammin stift, offentlig notar på kejserlig myndighed, var til stede sammen med førnævnte vidner under udførelsen af alt dette, således som det beskrives, at det blev foretaget og gjort, og så og hørte disse ting, og derfor har jeg med egen hånd udfærdiget nærværende offentlige instrument, redigeret det i den offentlige form og signeret det med mit vante navn og mit sædvanlige mærke, hidkaldt og anmodet som vidne for hvert og et af alle de ovenstående forhold.