1423. 30. oktober. Fyns landsting


Tingsvidne af Fyns landsting om, at hr. Aksel Andersen [Mule] skøder gods i Skam og Åsum herreder til Sten Basse.

Tekst efter A

Tekst

Allæ mæn som thettæ breff se eller høræ læsd . them helsæ wy Ottæ Skinkel man Tidehws kallæ landsdomere j Fyn Claus Schinkel [1] wtj Lambehawe Jes Michelssøn . wtj Schiby Kiæl Twessøn wtj Andorppæ Jens Clæmentssøn Nyels Ienssøn Pæther Lillæ oc Hennekæ Tøyæssøn ratmen oc bymæn wtj Odensæ ewinnelighæ helsen mæth war herre ♦

Kungiøræ wy thet . allæ mæn nærdes som kommendes ath aar efter guts byrth thusendæ firehundret tiwæ pa thet . tredhiæ aar then løwerdagh . næst fore allehelghenæ dagh . tha war . scheckit fore oss . oc for mange flere godhe mæn . then same dagh . pa wort landsthing / jnnen fire stockæ en walbyrdegh man . her Axel Anderssøn riddere . huilken som schøte oc oplodh Pæther Diegn aff Nyburgh til Sten Basse s hand aff Thydebergh en howitgarth . wtj Rosendorp meth fire brydiæ gorthæ j then same stæd . wtj Schammehæritd . vj brydiæ gorthæ wtj Hødorppæ / en garth . wtj Klintæ / ij gorthæ wtj Væsterby ij gorthæ wtj Todorppæ wtj Schambysogen / meth en møllæ wtj Rædingæ jnnen Nærdighæ sogen wtj thet samme hæritd ij gorthæ wtj Osumhæritd wtj Roghelund oc ther til all then arff oc rætighed som hanom forede her Axel . war tilfallen efter syn søns døtd Jens Axelssøn . oc hanom forede Jens Axelssøn aff ræt arff war tilfornæ tilfallen efter hans mothermothers døth fruæ Jngeborch . her Johan Olofsøn s hosfru war hwes siæl guth . hawæ sosom ær wtj Siøholm wtj Schwldorppæ jnnen Siæland liggendes oc jnnen Løckesholm meth allæ forede gotzæs tillydelssæ entighen j pantæ gots eller wtj schødegots entid vnden taghit / j huor thet war hanom tilfallit wtj Danmark ♦

Oc vthermere vetherkendæ han sich forede her Axel folt oc alt athawe oppeborit aff forede Sten Basse fore thettæ forene gots sa ath hanom wal meth nøghedhæ Thi tilbant han sich . meth sine Arwinge fore wos ath fry oc hemblæ forescrefnæ Sten Basse oc hans arwingæ alle thessæ forescrefnæ gots oc artikel som forescreuit stander ♦

huilket wy hørdæ oc sawe thet vitnæ wy meth wore jngceilæ hengendes fore thettæ wart breff ♦

Datum anno etcetera

1. Ottæ Skinkel man Tidehws kallæ landsdomere j Fyn Claus Schinkel ] understreget, A.

Oversættelse

Vi, Otto Skinkel, som man kalder Tidehus, landsdommer på Fyn, Klaus Skinkel i Lammehave, Jens Mikkelsen i Skeby, Keld Tuesen i Anderup, Jens Klementsen, Niels Jensen, Peder Lille og Henneke Tygesen, rådmænd og bymænd i Odense, hilser evindelig med Vor Herre alle mænd, der ser eller hører læst dette brev

Vi bekendtgør for alle mænd, nulevende og kommende, at der 1423 år efter Guds fødsel lørdagen lige før allehelgensdag fremstod for os og for mange flere gode mænd samme dag på vort landsting inden for fire stokke en velbåren mand, hr. Aksel Andersen, ridder, som skødede og oplod til Peder Degn af Nyborg, ridder, på Sten Basse af Tybjergs vegne en hovedgård i Rostrup med fire brydegårde sammesteds i Skam herred, seks brydegårde i Højrup, en gård i Klinte, to gårde i Vesterby, to gårde i Torup i Skamby sogn, med en mølle i Ringe i Nærå sogn i samme herred, to gårde i Åsum herred i Rågelund, og dertil al den arv og rettighed, som var tilfaldet ovennævnte hr. Aksel efter hans søn Jens Akselsens død og som tidligere var tilfaldet ham, ovennævnte Jens Akselsen, af retmæssig arv efter hans mormor fru Ingeborgs død (hr. Johan Olufsens hustru - må Gud bevare hendes sjæl!), som er i Søholm i Skullerup, som ligger på Sjælland, og i Lykkesholm med al ovennævnte gods' tilliggende enten pantegods eller skødegods uden undtagelse, hvad end der var tilfaldet ham i Danmark.

Og ydermere vedkender ovennævnte hr. Aksel sig at have modtaget fuld betaling og alt af ovennævnte Sten Basse for dette ovennævnte gods, således at han var tilfredsstillet. Fremfor os forpligtede han sig og sine arvinger til at fri og hjemle førnævnte Sten Basse og hans arvinger alt dette førnævnte gods og artikler, som står skrevet ovenfor

At vi hørte og så dette, vidner vi med vore påhængte segl under dette brev

Givet år osv