1423. 12. november. Roskilde


Niels Galt, væbner, erkender at have lejet for sin og sin hustru Ingers livstid sankt Agnete klosters gods i Lundby, Over Vindinge og Stuby i Hammer herred for fem lødige mark og en fjerding smør i årlig afgift. Afgiften skal hvert år være betalt inden 12. dag jul (5. januar) i klostret i Roskilde. Såfremt Niels Galt ikke betaler den pågældende afgift, har klostret ret til at tage godset tilbage.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff se eller høre helsser jæch Niels Galt awapn ewinnaleghe meth guth ♦ Oc kungør jæch alle men . at jæch wetherkenner . mich skyldygh at wære hetherlict priorissa oc alt conuent j sancte Agnesse closter in Roskilde hwart aar so lenge som jæch leuer fæm lødhighe mark meth j fiærthing smør aff theres goths liggendes wti Lundby oc aff alt theres goths in Winninge oc j Stoby j Hamersheret huilke the mich j myne daghe oc j myn husfrwes daghe Jngher huilken som jæch nw hauer . haue ladet till leyæ fore the forne fæm lødhighe mark meth j fiærthing smør hwart aar wt atgiffue jnnen tolte dagh jule j theres closter in Roskilde / ♦

Wore thet so at jæch mich[1] nogher made forsymethe thisse forne fæm lødhighe mark oc smør at betale som forescreuit stander tha haue the genist full macht at taghe theres goths igen j alle made som the tha finnet[2] meth wornethe ♦

Till hwes things witne oc forwaring lader jæch mith jncigle hengges fore thette breff meth beskethen mans jncigle Jngwer Anderssøn borgemestere j Roskilde ♦

Datum Roskildis anno domini mo cdo xxiijo crastino beati Martini episcopi gloriosi ♦

1. mich] m vistnok ændret fra at; i herefter glemt?, A. 2. finnet] t vel fejl for s, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.