1423. 4. december. Lund


Mogens Båd, landsdommer i Skåne, m.fl. udsteder vidnesbyrd om, at fru Kirstine, enke efter Lasse Olsen i Kvarnby og nu søster i Bosjö kloster, på landstinget i Lund har skænket alt sit gods i landsbyen Boaröd i Tranås sogn til Bosjö kloster på den betingelse, at der holdes årtid for hende og hendes forældre i Bosjö kloster.

Tekst efter Weibull l.l.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff se helsæ wi Magnus Baad , landz domaræ j Scane, Biørn Olssøn riddær, Hanes Laxman dægæn, Jens Pawelssøn ærchediægn, Jens Ienssøn , canek oc officialis j Lund, Hans Sammar , Gamal Pæthirssøn , Jens Trwetssøn awapn kærlægæ met gwth.

Thet skal allæ mæn widerlicht wæræ, at aar efftir gwtz byrth thwsændæ firahundratha pa thet thirthia til tiwgho then liogherdaghen nest fare sancta Nichlaws dagh, som biscop oc confessor war, war skikath for oos oc flere gothæ men pa Lundæ landz thing een wel byrthwg qwinnæ, hwsfrø Kirstinæ , Lasse Olssons af Qwernby j Hoby sokn effter lewændæ, hwas syæl gwth hawe, hwilkin hustre Kirstinæ nw er søster j Bøsø closter, skøtte oc affhende til ewinnelich eghe een hethirlich man, her Jens Nielssøn , canik oc prre i for:da closter, pa Bøsø closters wægna alt siit gotz i Bothæryth j Tranes sokn, som ær firæ garthæ oc en festa, hwilkit gotz hun met rettæ arff fik efftir syn mother, frw Kirstina Jecopsdotter , met al thes gotz tilligelse, som ær ager, æng, scogh, fischewandn, wat oc thiwrt, inte vndan taget, alle firæ wægnæ til markaskel, oc bant sich til oc synæ arwinge thet for:da closter thet forsaghthæ gotz hemlæ, fri oc orthgrant at gøræ for hwars manz til tal.

Item swa dant wilkor fare hafft, at then for:da hwstra Kirstinæs foreldræ sculæ hawa hwart aar en arthith met vigiliis oc syæl mæssær aff thet samma gotz j thet for:da closter, sa længe som hun lewir, oc nar hun ær døth, tha skal bathe hun oc henna fareldra hwart ar artith hawæ j thet for:da closter, som fare er sakt.

G[iwe]t ar, dagh oc stath som fare ær sakt, oc thet wi hawa seet oc hørt thet widne wi, oc til mere wissæ oc witnis byrth æræ waræ jncigle hengda for thettæ breff.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.