1423. .


Karl Nielsen (Griis af Slagelse), væbner, lejer for sin levetid og sin enkes levetid, sålænge hun forbliver i enkestand, alt Antvorskov klosters gods i Holmstrup mod en årlig leje på to pund korn. Til gengæld skænker de klostret deres ret i en gård i Holmstrup og en tredjedel af Årslev Mølle.

Tekst efter reg.

Tekst

Kaarll Nielssenn webner, haffde i leie ald closters guodtz i Holstrop, disligeste hanns hussfrue , saa lennge hun sad enncke effter hanns død, med saadann vilckor at aff forne guotz schulle aarligenn ydis thill closter 2 pund korn, huorfor the gaff closter dieris eienndomb j enn gaardt i forne Holstrop som och thridie deelen vdj Aasløff mølle, ♦

1423 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.