1423..


Hr. Aksel (Andersen (Mule af Kjærstrup)), der tidligere havde givet hr. Sten (Tygesen (Basse)) fuldmagt til at indløse sit pantsatte gods, sælger nu denne godset for 700 mark, hvoraf han har modtaget de 200.

Tekst efter reg.

Tekst

Forne her Axell solde for vijct marck, och schiødte her Steen ald thet goedtz som hand wndthe hannem ind att løsse[a], som er Boldrup med hoffuidgaarden, Horløff, Rastrop, Claskou, thre gaarde i Kierby i Bierge herrit, enn gaard i Ladby, och en gaard i Kirsinnge, och wederkiennder hand seg oppe at haffue borit ijct ℳ aff forne sum pendinge ♦

1423 ♦

a. som hand wndthe hannem ind att løsse] DD 1423, nr. 14239999019.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.