1424. 25. januar .


Hr. Predbjørn (Henningsen) v. Podebusk (til Vosborg), ridder, sælger sin arv i møllen ved Goltze i Zirkow sogn på Rügen til Jens (Andersen (Lodehat)), biskop i Roskilde, for 100 stralsundske mark.

Tekst efter Danske Mag. l.l.

Tekst

Jk Pridbor van Pudbutzke rydder, myd mynen rechten erfnamen, bekenne vnd betughe openbare in desseme jeghenwardighen breue vor alle den jenen, de ene seen ofte horen lesen, dat ik, na rade vnd vulb{oe}rt myner negesten vr{ue}nt vnde erfnamen, recktelycken[1] vnde redeliken hebbe vorkoft vnd vorlaten, vorkope vnde vorlate, to eneme kosten kope, in desser jeghenwardyghen scrift, deme erwerdighen heren, bysschop Johanne van der gnade Godes bysschop tho Roskylde, vnde zynen nakomelynghen, dat erve in der m{oe}len to deme Cholseme in deme lande to Ruygen in deme kerkspele to Tzerkowe, myd dem {ae}lvanghe, vnde myd alle des erevs tobehorynghe, alse dat beleghen is bynnen alle zynen enden vnde scheden, myd wyssche, myd weyde, myd mvren, myd holte, strucke, vnde myd bvsschen, myd vischeryghe, myd water, watervleten, myd weyde, myd weghen vnde myd steghen, vnde meynlyken myd aller n{ue}d vnde vr{ue}cht, de dar nv ane is, vnde an tokomenden tiden ane werden mach, vor hundert mark Sundesscher pennynghe, wonliker mvnte, de genghe vnde gheue is, de ik tho ener noghe wol vntfanghen hebbe er der makynghe desses breues.

Vnd ik myd mynen erfnamen schal vnd wyl bysschop Johanne vorbenomet dyt vorbenomede erue to der Cholseme myd alle zyner tobehorynghe, dat zy ghenomet edder vnghenomet, van staden an vor deme erliken rade to deme Svnde vorlaten, vnde waren em de vorlatynghe vor alle personen, geystelyker ofte werliker, de vor recht komen wyllen, recht gheuen vnde nemen, alse in deme lande eyn recht is, vnde svnderghen van Hinrik Wytten weghen, van zynen broderen, vnd van erer erfnamen weghen notloes to holdende.

Mer vmme svndergher leue vnde vruntschop willen zo gyft my bysschop Johan vorbenomet den ewyghen wedderkop in desseme erue tho deme Cholseme, vnde in alle des erues tobehoringhe vorbenomet, alzo dane wys, wen ik edder myne erfnamen de greveschop to Streyghe wedder losen, na vtwysynghe des breues, den ik dar vp ghegheuen hebbe, zo mach ik edder myne erfnamen de mole to deme Cholseme wedder kopen van bysschop Johanne vorbenomet edder van zynen nakomelynghen vor hundert mark Svndes erstes kopes der vorbenomeden munte, dar dyt vorbenomede erve vmme koft is.

Were yd sake, dat bysschop Johan vorbenomet edder zyne nakomelynghe desse vorbenomede mole buweden, de buwet schal ik edder myne erfnamen kopen van bysscop Johanne edder van zynen nakomelyngen vor veftich mark Svndes, de to betalende wort myd den anderen pennynghen an eme summen.

Were yd sake dat dar zo vele nycht ane vorbuwet were, alse veftich mark, zo schal de betalynghe vor de buwet stan vppe twe vnser vr{ue}nt an beyden syden.

Dat alle desse vorscreuene dynk eyn juwelk artikel by sik stede vnd vaste wol gheholden werden, dat loue ik Prydbor van Pudbutzke rydder, myd mynen rechten erfnamen svnder jennigerleie arighelist to holdende.

To ener groteren witlicheit vnde ener mereren bekantnisse desses waren dynk, zo hebbe ik Pridbor van Pudbutzke rydder myd wytlicheit myn jngheseghel ghehenghet vor dessen bref, vnd erbare lude heren des rades tho deme Svnde, alse her Nyclawes Lyppe , her Curd Bisschop , borgermestere, her Johan Goldenytze , her Lavrens van Lvnden , ratmanne dar zulues, de vmme myner bede willen ere jngeseghele mede to tughe hebben ghehenghet vor dessen bref, de ghegheuen vnd ghescreuen is na Godes bort verteyn hvndert jar in deme ver vnde twyntigesten jare, in deme daghe sunte Pawels des hillighen apostels also he bekeret wort.

1. recktelycken] reckelycken, Danske Mag. l.l.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.