1424. 2. februar.


Peder Degn, Sten Basses svend, skøder Sten Basse en gård i Nyborg på hjørnet af Gravgade (nu Skippergade), som man går ad til Arnakke. Peder Degn havde købt ejendommen af (Niels Andersen) Rus og havde både kongebreve og andre breve på gården, bl.a. et åbent brev, som Jens Hård gav ham på 8 mark lybsk, og et åbent brev, som Klaus Limbek af Næbbe gav ham på 28 mark lybsk. Peder Degn overdrager både gården og disse breve til Sten Basse og hans arvinger.

Tekst efter A.

Tekst

Jæc Pæther[1] Dieghn Sten Bassæ s swøn kennes[2] meth thettæ breff / ath jæc hawer vpladhet oc fri antwordhet fraa mic oc mynæ arwingæ Sten Bassæ forescreuet oc hans arwingæ / een gard j Nyborgh liggendes j thet hyrnæ hoss grawernæ[3] / som man faræ wdh til Arnakkæ / hwilken jæc køphtæ aff Rws [a] bodhæ meth konungx breff[b] / oc allæ andræ breff som jæc paa then forescrefne gaardh hawer ♦

Item ett ophet breff / ther Jess Haardh hawer giwet mic paa othtæ[4] lubiske marc effter thes lud / thet ladher jæc hanum oc vp meth all ræt ♦

Item eet annet ophet breff hwilket Claws Lembek aff Næbbæ / hawer mic giwet paa xxviii lubiske marc effter thes lud / ♦

Thennæ gardh / oc thissæ breff ladher jæc forde Steen Bassæ vp . fri fraa mic oc mynæ arwingæ til hanum oc hans arwingæ j allæ madhæ som the mic meth rætæ æræ til komnæ / ♦

Oc kennes mic oc mynæ arwingæ ther wthi engen ræticheth her effter athæyæ eller athawæ . ♦

Thes til withnyngxbyrdh ær myt jnciglæ meth andræ godhæ dondæ mæns jnciglæ / som ær her Jæiopp Wølæs præstes jn Wynningæ / Jessæ Amyndesøn s oc Hans Bundessøn s / hæyngdt for thettæ breff ♦

Datum anno domini millesimo cdxxiiii . festo purificacionis beate Marie virginis ♦

2. kennes] Understregningen slutter efter ken, A. 3. j thet hyrnæ hoss grawernæ] Jf. en garth i Grawegathe han kiøpte aff Rusis arwinge oc Jæiop Portenær forthum otte, DD 1432. 4. mar., nr. 14320304001, med flg. oversættelsesnote: nu Skippergade. 4. othtæ] Muligvis skrevet Øthtæ, A.
a. jæc køphtæ aff Rws ] Niels Andersen Rus; se DgP II, sp. 902; jf. DD 1423. 1. nov., nr. 14231101002. . b. konungx breff] Jf. DD 1410. 3. okt., nr. 14101003001. .

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.