1424. 6. februar. Århus


Eggert og Henneke Gørtz, væbnere, vedkender sig, at de i 9 år har modtaget den årlige skat på 200 mark lybsk, som betales til kong Erik af borgmester, råd og almue i Århus.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn som thettæ breff sæ æller høræ læsæ hælsnæ wy Æggært Ghyrzæ ogh Hennekæ Ghyrzæ som wæbner ære hælsæn meth gwdh ♦

Thet skulæ allæ mæn witherlicht were thæ nw ære æller kommæ skulæ / thet wy witherkennes oss meth thettæ wort opænæ breff / thet wy hawæ vp boræth af thæ godhæ mæn so som ære borgemester ogh ratmæn ogh al almowen j Arws / thære skat nw j ix oor / ogh two hwndærth lybiske mark hwært oor / summen ær xviii hwndærth lybiske mark / ♦

Hwilkæ pennyngæ som wor nodhigæ herræ konyngh Erik hawer vnt ogh lænt oss til orligæ rænte / ogh hwær wor hwndærth lybiske mark af thære skat hwælkæ som thæ skulæ vt giwæ hwært oor vm sancte Mortens dach / ♦

Ogh wy ogh woræ arfwingæ bindæ oss til / them ogh thære æfterkommæ quit ogh fri at holdæ for al æfter krawæ po wor nodhigæ herræ konyngens wegenæ / for thæ for pennyngæ ♦

Til witnæsbwrth ogh thæs bædhær forwarelsæ so hawæ wy wore jngesigæl hængæt for thettæ bref thet skræuet ær æfter wors hærræ fothelsæ oor mo cdo xxiiiio po sancte Dorothea[1] dach ♦

1. Dorothea] e muligvis rettet fra a, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.