1424. 13. februar. Århus


Erik Larsen (Blå), ærkedegn i Århus, erklærer at have overtaget Ringkloster af dronning Filippa. Indtil dronningen eller kong Erik kræver det tilbage, skal Erik Larsen være nonneklostrets forstander, opbygge klostret efter sin magt, opretholde godset og gøre regnskab deraf for kongeparret, indtil der kommer en "myndig" biskop, og da skal kongen og dronningen blive enige om, hvem Erik Larsen skal svare til.

Tekst efter A.

Tekst

Alle thettæ breff høre eller se helser jæch Eric Laurenssøn erchedieghen j Arws / kerlighe meth gudh / ♦

Kungør jæch meth thettæ myt oppne breff at jæch hauer anamet aff myn nadige fruæ meth gudh drotningh Philippa Danmarkes Sweriges Norges Wendes oc Gotes oc hertughinnæ j Pomeren Rinde kloster j gothe tro / swo lenge myn nadige herre eller forde myn nadige fruæ thet forde kloster j gen aff mich æske / eller æskæ lathe vthen alt arght æntheigh meth mum[1] eller meth there breff / tha scal jæch thet forde kloster j gen antwordhe friith oc obeworet / hwam the mich bethe / eller bethe lathe / ♦

Oc swo lengæ jæch thet j wære hauer / tha scal jæch klosterfruærne fore stande / oc byggæ thet kloster effter myn macht thet bæstæ ther jæch kan / oc there goths weth rætæ holde / oc reghenscapp ther aff gøre / myn nadige herre eller fruæ eller hwam the mich befale swo lengæ jæch thet aff tham hauer eller swo lengæ at gudh wil at ther en munnigh biscop kommer / oc myn nadige herre eller fruæ thet tha meth rætæ ouer ens worthe / hwam jæch tha sware scal / tha gør jæch tha thet gerne / ♦

Oc til binder jæch mich thettæ forscreffne j alle made stadight oc fast at holde vthen alt arght ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis venerabilium in Christo patrum dominorum Naffnonis dei gracia Ottoniensis et Johannis eadem gracia Asloensis episcoporum necnon nobilium virorum dominorum Andree Jacobi Lunge Johannis Nicolai de Andzbergh et Erici Nicolai militum presentibus est appensum ♦

Datum Arusie profesto Valentini martiris gloriosi anno domini mocdoxxiiiio

1. mum] Det første streg i m[2] er med prik, muligvis en markering af sletning: mun, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.