1424. 19. februar.


Lille Åge Pedersen, væbner, skøder en gård i Udbyneder (Gjerlev Herred) til hr. Erik Nielsen (Gyldenstjerne) af Tim til evig besiddelse som skattefrit gods. Han erklærer at have modtaget fuld betaling derfor og forpligter sig selv og sine arvinger til at holde Erik og hans arvinger fri for tiltale.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breeffh see ellær høræ . helsnær jegh Awæ Pethersøn thern kallæ lillæ Awæ wapn ewindæligh helsæn meth gwth . ♦

Och kungørær jegh thet nw meth thettæ mit opnæ breeffh ath jegh wetherkennæs megh meth beradh hwgh jnnæn myn wellysth een ærligh man her Eric Nielsøn affh Tiim riddær mit gootz sosum ær een gaardh . liggændæs jnnæn Vdbynædhræ j Wdbynædhræ sogn meth allæ och hwær besønnerligæ thæn for gaardhs tilliggælsæ . sosom ær aghær och ængh skoffh och fiskæwatn rørændæ och vrørændæ æntæ vnnæn taget ath hawæ aaffh hændet ath hawæ skøøt och ath hawæ op ladet til ewindeligh eyæ frælsæligh hawæ skulændæs ♦

Och wetherkennæs jegh megh ath hawæ op boret fult wæærdh affh for her Eric fore thet for gootz och gotzæs tilliggælsæ til allæ mynæ nøwæ . ♦

Och tilbindær jegh megh och mynæ arwingæ thæn for her Eric och hans arwingæ thet forsaudhæ gootz och gootzæs tilliggælsæ ath fry och ath frælsæ fore hwær manz til talæ meth rætæ ♦

Til thes bæthræ forwarælsæ och withnings byyrdh tha hængær jegh mit jnsigel fore thettæ breeffh meth andræ godhæ mænz jnsigel sosum ær her Niels Raaffn abbet j Nørklostær . Lowænkiær . och Jesse Powelsøn affh Hwoornum

Datum anno domini mo cdo vicesimo quarto sabbato proximo post festum Valentini martiris ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.