1424. 25. februar.


Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff[1] se eller høræ læsit hilsær jæc Cristina Clemenzstotter Albridh Hennekæssøns effterleuære ewinnelighæ meth gwdh ♦

Theth skal allæ mæn wetherlikth wære nerwerendis ok kommeskulendis thet jek witherkenner mik emom welboren man her Niels Suenssøn j Ellingæ riddære at hawæ solt ok affhenth ok skøt meth thettæ mith opnæ breff til ewerdeligh egho en min gard liggendæ j Æwerthæ northen wid aan ok po bor Frende ok giwer en øræ korn til landgildæ ok en møllestadh j then sammæ by liggindæ meth allæ then gordzs ok mølles tilliggilsæ enktæ wnden taghet hwilkith gozs som ær mith rettæ fethernæ ♦

Item kennes jac thet jac hawer opboreth aff forde her Niels Suenssøn fore thet forsagthæ gozts fæ ok fultwerdh so at mik aldeles wel nøgher ♦

For thy binder jek mik til ok minæ arwingæ at fri ok himlæ ok til sta forde her Niels Suenssøn ok hans arwingæ thet forde gozts til ewerdælig egho for huar manzs til tal ♦

Ok wore thet so ath thet forde gozs gingæ hanum off for min wanhemmil tha binder jac mik til ath gøre hanum skatheløsth meth so goth gozts ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum bonorum videlicet Magni Baad advocati placiti generalis Scanie Johannis Stigssøns in Nææs armigeri et Nicholai Suenssøns in Orneberghæ et Mathie Petri presbiteri presentibus <est> [2] appensum ♦

Datum anno domini mo cdxxiii ipso die beati Mathie apostoli ♦

1. breff] Tilføjet over linjen, A. 2. <est> ] Mangler i A.

Oversættelse

Alle mænd, der ser dette brev eller hører det læse, hilser jeg Christine Klementsdatter, Albert Hennekesens enke, evindelig med Gud.

Det skal være vitterligt for alle nulevende og kommende mænd, at jeg vedkender mig med dette mit åbne brev at have solgt og afhændet og skødet velbåren mand hr. Niels Svendsen af Ellinge, ridder, min nordligt i Everöd ved åen liggende gård, hvor Frænde bor og giver en øre korn i landgilde, og et i samme landsby liggende møllested, med alle gårdens og møllestedets tilliggender, intet undtaget, hvilket gods er mit retmæssige fædrenegods.

Ligeledes anerkender jeg, at jeg af førnævnte hr. Niels Svendsen har oppebåret fuld betaling for det førnævnte gods og ejendom, således at jeg er fuldt tilfreds.

Derfor forpligter jeg mig og mine arvinger til at frigøre og hjemle og overlade førnævnte hr. Niels Svendsen og hans arvinger det førnævnte gods til evig eje for påkrav fra enhver.

Og skulle det ske, at det førnævnte gods fravindes ham pga. mangler ved min hjemling, så forpligter jeg mig til at holde ham skadesløs med gods af samme værdi.

Til vidnesbyrd om dette er mit segl hængt ved dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, nemlig Mogens Båd, Skånes landstingsfoged, Jens Stigsen af Näs, væbner, og Niels Svendsen i Ornaberga og Mads Pedersen, præst.

Givet i det Herrens år 1424, på den hellige apostel Matthias' dag.