1424. 8. marts. Roskilde


Kristine Mogensdatter [Lang] skøder sin arveret efter sin broder, Biskop i Århus Bo [Mogensens Lang], til dronning Philippa.

Tekst efter A

Tekst

Jech Kirstinæ Magnesdotter oc mine arffuinge kennes thet meth thette mit opne breff. at jech hauer skøt oc vpladet till ewinnælegh æye min natheghe frw drotning Philippa meth gudhs nathe Danmarks Swerighes Norges Wendes oc Gotes oc hertughinnæ i Pomeren all min arwæ ræt som jech scall ærwe oc mich meth ræte till fallen ær eller maa effter min kære brodher biscop Bo hwes siell gudh haue ehwat thet helst ær rørende eller wrørende enckte vndentaghet.

hwes jæch nw i wære hauer eller hwat jæch her effter spørie kan thet scall forde min nadighe frw till gothe komme oc jcke mich eller hwem hon thet vnne eller lade will/

hwes oc min nadighe frw sielff kan wtspørie eller wtspørie lade noghet aff thet goths som min kære brodher biscop Bo till hafde hørt Thet scall hennæ til høræ oc jcke mich ♦

Oc ther till well iech hennæ full hemmel til wære som mich aff ræte bør effter landhs logh. i swo dane made at forde min nadighe frw scall aname sich arff oc sculd oc giæld effter forde min brodher biscop Bo swo meghet som mich i alle made till kunne[1] komme meth ræte Oc kennes jech mich engen ytermere ræt i then forde arff at haue ♦

In cuius rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum discretorum videlicet Hans Mattissøn et Akonis Raffn proconsulum Roskildensium necnon Jesse Mattissøn et Andree Duwe Consulum ibidem ♦

Datum Roskildis anno domini millesimo quadringentesimo xxiiii° die cinerum presentibus sunt appensa

1. kunne] u rettet fra o, A.

Oversættelse

Jeg, Kristine Mogensdatter, og mine arvinger erklærer med dette mit åbne brev, at jeg har skødet og opladet til evig eje til min nådige fru, Filippa, af Guds nåde dronning af Danmark, Sverige, Norge, de venders og goters og hertuginde af Pommern al min arveret, som jeg skal arve, og som retmæssigt er tilfaldet mig eller kan <tilfalde mig> efter min kære broder, biskop Bo - må Gud bevare hans sjæl! - hvad end det er løsøre eller fast ejendom uden undtagelse.

Hvad, som jeg nu har i besiddelse, eller hvad, som jeg herefter kan finde frem til, det skal komme min ovennævnte nådige frue, eller den, som hun ønsker at unde eller overlade det til, til gode, og ikke mig.

Også det, som min frue selv kan erfare eller få erfaring af det gods, som havde tilhørt min broder, biskop Bo, skal tilhøre hende, og ikke mig.

Og dertil vil jeg give hende fuld hjemmel, som er min ret efter landets love, således at min ovennævnte nådige frue skal modtage arv og afgifter og betaling efter min ovennævnte broder, biskop Bo, så meget som retmæssigt kunne tilfalde mig. Og jeg kender mig ingen yderligere ret i den ovennævnte arv at have.

Til disse tings vidnesbyrd er mit segl sammen med hæderlige mænds, nemlig Hans Madsen og Åge Ravn, borgmestre i Roskilde, og derudover Jens Madsen og Anders Due, rådmænd sammesteds, hængt ved dette brev.

Givet i Roskilde i det Herrens år 1424 på askeonsdag