1424. 3. maj.


Niels (Mikkelsen) Krabbe (af Østergaard), ridder, skøder Dueholm Kloster en gård i Sindbjerg, som hans bedstefader Jens (Jensen) Kås pantsatte til Anders Krag.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see eller høræ kwndgiøre iegh Niels Krabbe riddher at iegh wetherkiændher megh meth thette myt opne breff migh at hawe oplathet skiøt och til ewindeligh eyæ vnnet sancti Johannis kloster i Dwholm i Morsæ een[2] gardh som liggher i Synbyrkiæ i Morsæ meth [3] alle sinæ tilligelsæ marck och fægangh och andher so danne styckæ ænthet wntaghen huilke myn aldefather Jes Kaas i pant satte wælborn man Anders Kraagh ♦

Och tilbinder jegh megh och mynæ arwinghe at frii hemlæ och til staa æffter landz loff forde sancti Johannis kloster then forde gardh for hwar manz giensiælse eller tiltale ♦

Til thessæ thingh wintnæ och vthermere forwarilse hængher iegh myt inciglæ for thette breff meth andher beskeden mæntz Jeppe Knogmoos aa vaben Ebbe Nielsøn och Kresten Nielsøn bymen i Nykiøbingh ♦

Datum anno domini mcdxx quarto paa helge korsis pa findelse dagh ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. een] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 3. meth ] Her slutter understregning m. rødt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.