1424. 1. juni.


Else (Nielsdatter) Glob af Todbøl, hr. Jens (Eriksen) Skrams hustru, skøder Dueholm Kloster alt sit gods i Sæby sogn i Salling, som hun har arvet efter sin moder, og stadfæster sit ældre gavebrev på en gård i Alsted, mod at der opføres et alter i klosterkirken, hvor der to gange om ugen skal holdes messe.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff see eller høre læses kwndgiør jegh Ælse Globsdatter aff Todbøll at iegh meth frij vili och berath huff æffter myn kiære husbondes herræ Iens Skrams och andre mynæ wenners raad for begges vores siæles bestæ och mynæ forelders siæle hawer giwet wnnet och wplathet til ewindeligh eyæ sancti Johannis och sancte Marie Magdalene kloster i Dwholm i Morsæ alt myt gotz[1] j Grundrupp i Sæby soghen i Salingh och alt annet gotz som megh til lydher i then samme soghen enthet wntaghen meth alt thet samme gotzes tilliggelsæ ager ængh woth och thyffrt enthet vntaghet huilke gotz megh ær til kommen æffter myn kiære mothers død hwes siell guth hawe aff ræt arff meth so dan wilkoor at priær och brøther i forde kloster skulle lathe mwre eth altær i there kirke i gutz ligoms hether oc lade seyæ for thet samme altær two mæsser i hwer wghe een hwer mandagh for alle cristyns siele och then annen hwer thorsdagh aff gutz ligom ♦

Ffræmdels stadfæster iegh meth thette myt opne breff then gordh i Alsteth meth alle sinæ tilliggelse huilke iegh til fornæ gaff oc wntæ forde closter

Til windesbyrd ær myn husbondes och myt inclege henghd for thette breff meth andre valborn mæntz jncegle so som ær hær Niels Krabbe ther riddher ær Jes Koes Magns Magnssøn Magns Petherssøn Jepp Knogmoos och Ies Nielssøn Surbugh ther wæpner ære ♦

Giwet ær thette breff æffter vors herres fødælls tijd mcdxxiiii pa helligh thorsdagh ♦

1. alt myt gotz] Understreget m. rødt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.