1424. 29. juni.


Anders Jakobsen Lunge i Egede, ridder, stifter sankt Trinitatis alter i Vor Frue Kirke i København på gods i Herlev, Vangede og Gladsaxe og en gård ved stranden i København.

Der skal til evig tid holdes følgende sjælemesser for stifteren, hans hustruer, deres forfædre og disses efterkommere: om søndagen skal der holdes messe for Treenigheden, om mandagen for alle kristne sjæle, om tirsdagen for evangelisten Johannes, om onsdagen for sankt Nikolaus, om torsdagen for Kristi legeme, om fredagen for det hellige kors, og om lørdagen for Vor Frue.

Alterpræsten skal tillige hvert år holde to årtider for højalteret i Vor Frue kirke, den ene 14 dage før kyndelmisse (dvs. 20. januar), og den anden ottendedagen efter Kristi legemsfest (dvs. tidligst 28. maj, senest 1. juli). For hver af disse årtider skal præsten have tre skilling grot.

Præsentationsretten skal for livstid tilhøre stifteren, mens kapitlet i København skal have stadfæstelses- og indsættelsesretten. Efter stifterens død skal præsentationsretten overgå til den ældste af hans slægtninge, der fører hans fædrene våben, mens stadfæstelses- og indsættelsesretten fremdeles skal tilhøre kapitlet.

Såfremt alterpræsten ikke inden seks måneder efter sin indsættelse tager fast ophold i København, er kapitlet, med samtykke fra den, der har præsentationsretten, bemyndiget til at fratage ham embedet for i stedet at overdrage det til en egnet præst.

Alterpræsten skal forrette kortjeneste i Vor Frue kirke efter samme regler som de øvrige evige vikarer.

I en tillægsklausul forbeholder Anders Jakobsen Lunge brugsretten til gården i København for sig selv og de kommende patroner for alteret. Alterpræsten skal have og frit bruge strandboderne og boderne langs den nordre gade, samt så meget gårdsplads, som Anders Jakobsen Lunge vil lægge dertil.

Tekst efter Aa1.

Tekst

Alle men thette breff see ællær høræ læsæ helser jeg Anders Jejopsøn Lungæ riddere i Eghede ewindelige meth gud ♦

Thii i nafen fatherss sønss oc then hælige ands tha akther jeg ath støftæ oc fundere eet altere aff ny i wor frwghe kirke i Kømenhaffen huilkith skall viæs gud father søn oc then helige and jomfru Maria oc allæ hilliæn i hemmerighe till loff oc ære meth[1] hetherlig fatherss oc herres raath oc villiæ her Jenis meth gudz nadhe biskop i Raskilde oc meth hetherliges herres raath saam æræ i Komenhaffen capitell oc forthy skøther jeg oc oplather till ewinnelige eyæ till thette forde altere myne godz oc gordhe som her efther stande skrefne ♦

Først i Herløwæ i Gladsaxe soghen een gard nw Mates i boor oc giffuer till landgille thry pund korn ♦

Item een gardh i thent samme stath Nisse Inguarsøn i bor oc giffuer iiɉ pund korn ♦

Item i thent samme stath een gardh Jesse Iwl i boor oc giffuer iij pund korn ♦

Item een ødhe gardh i thent samme stath saam skall giffue iij pund korn ♦

Item een gard i Vangedæ Saan Truelis ibor oc giffuer thw pund korn ♦

Item een gardh i thent samme stath Jesse Nielssøn i boor oc giffuer iij pund korn ♦

Item i Gladsaxe een gordh Ollaff Ark iboor oc giffuer iiij pund korn till landgille[2]

Item thent gord jeg haffuer i Kamenhaffen nydræ veth stranden vesten næst Hans Vath meth allæ thee forde godzes tilligelse saa sam ær agher oc ængh vath oc th{uv}rt ænthet vndentægit huat thær kand helst næfnis meth sadane volkor[3] ath for thetthe forde altare skal syes oc holdes huer dagh messe sa som am hwar søndag aff thee hælliæ three faldigheth ♦

Item am mandaghen for allæ crisnæ siælæ ♦

Item om thysdaghen aff sancto Johanne ewangelista ♦

Item om onsdaghen af sancto Nicolao ♦

Item om thorsdagen aff thet hæliæ legemæ ♦

Item om fredaghen aff thet hilliæ kors ♦

Item lyuerdaghen aff wor frwe till ewik thiit fore myn syæl oc myne høsfrwers siæle oc ware forældræ oc therre affkomme till lisæ oc roo aff there pinæ ♦

Item huilkæn prest sam thette forde altere i være haffuer skall ladhe begaa thisse forde siæle fore høghe altere i forde wor frwghe kirke meth thuo artider hwært ar thent enæ xiiij daghe fore kendelmysse thent anynt[4] hwart aar octava corporis Cristi oc fore hwar thiid skall thent[5] prest bethale iij skilling grot

Item skall jeg haffue mackt j myne daghe thette forde altere ath presentere huilken prest jek vill oc thee hetherlige herre i Kømenhaffen capitell ære ath statfestæ oc collacionem at giffue[6] ponne forde altere

Item nar thettæ forde altere løst vardher æfther myn døth tha skall thent ælsthæ i myn slækt ær som myn fæthernes vapen førrær haffue makth at presentere een beskeden prest till forde altere oc forde capiltel i Kømenhaffen haffuer makt hannum at statfeste oc giffue collacionem saam till foren staar ♦

Item vorther thet[7] swo ath thent prest som thette forde altere vordher læænth vill ey bygghe oc boo i Kømenhaffen oc officere thet forde altere innen sex manithe æfther thent dagh thet vorther hannum læænt thaa skall forde capetell[8] i Komenhaffen haffue fult makt at priuere thent prest thet forde altere aff meth hans raat viliæ oc hiælp sam tha ær pathron till thet samme altere oc[9] myn fathernes skold førær at giffue thet altere thent prest sam skælig ær at gøre fore the forde siælæ fült sam fore star skreffuet

Item skall then prest sam swo vordher presenteret gøre thiænestæ i kor i worfrve kirke forde sam andre perpetui vicarii ther gøre thiænestæ ♦

Item tilbinder jek mik oc myne arwinghe at frij oc hemle thent forde prest sam thenne forde altere i wære haffuer alle thisse forde gotz meth alle therræ tilligelse ængthe vndentaget till e{uv}igk thiit fore alle mens igensiælse sam ther appo tale kundhe meth retthe æfther landz lagh ♦

Item skeer thet saa thet gud forbythæ at nogræ aff thisse forde gotz prest eller altere forde fore myn eller myn arffuinghes himmels skyl aff gaa meth retthæ æfther landz lagh thaa tilbinder jeg mik oc myne arffinghe meth thette mith opne breff thent forde prest saam thette forde altere i wære haffuer annith swo meghit gotz oc saa got till renthe at vetherlegge jnnen eet halfft aar sam hannum aff gaar for myn æller myn arffuinges hemls skyld vdan nogher mans igensiælsæ eller nogher hiælpæ rethæ ♦

Til hues things vittnitsburd oc alle thæssæ forskreffne articles statfestelse haffuer jeg oc myn kære hosfrue Ælne Ewartz dotter meth begges wore venner oc samfrændher ladit beseylit thette breff meth villae oc vitskap ♦

Forst ieg meth myne wener oc samfrændher haffuer thette breff beseylet lathe sa saam ær hetherlig herres oc fatheres incigle herre Jens meth gudz nadhe biscop i Roskilde oc meth hans hetherlighe capitelis[10] incigle i Roskilde item her Ieyps Lunghes riddere i Stadhaghre item Awe Lunges mynre brotherss item Jesse Lunges item Olaff Lunges i Nesby affwaben ♦

Oc saa haffuer mynre høstru Ælne thet beseylet oc meth sit incigle oc hennes vennerss [oc sa]mfrenderss jncigle sa som ær hennis kære motherss frw Kirstrine i Vighsyø item Knut Anderssøn i Swaneholm item Arwed Møltike i Hælsinghe item Jesse Olafsøn af Hesle aff vaben ♦

Item thenne articula skall oc till legges at iek oc myne rettæ arffinghe huilke sam bliuæ pathroni till thette forskrefne altere wy skylle nytte roo oc magh oc vtgang oc ingang i thent forde strandgard i Kømenhaffen oc bygghe thet siæluæ swo at thent prest sam thette forskrefne altere æyær hand skal haffue stranbotherne oc thee bodher saam opp till then anneth gadhe nordhen till ære meth saa møghet garzrwm sam jeg ther nw vill tillegge oc thet skall frij till syt nytte bygge oc brughe ♦

Datum anno domini m cd vicesimoquarto die apostolorum Petri et Pauli ♦

1. meth] Herefter slettet een, Aa1. 2. landgille] landgillade med sletning af ad, Aa1. 3. volkor] welkor, Aa2. 4. anynt] t er usikkert læst, Aa1. 5. thent] thent forde, Aa2. 6. giffue] giffuere, med sletning af er, Aa1. 7. thet] thette, med te slettet, Aa1. 8. capetell] capeltell med slettet l, Aa1. 9. oc] Gentaget, Aa1. 10. capitelis] Herefter slettet insig, Aa1.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.