1424. 13. (eller 20.) juli.


Hans Skelle skøder gods i Hviding herred til kannik Anders Brok i Ribe.

Tekst efter A

Tekst

Alle mæn thette breff see æller høre læse. helser jec Johannæ Skelle wepner/ ewinnelic meth guth.

Oc kungøret alle mæn at jec hauer fanget oc vpboret aff en hederlic man herre Anders Brok Canyk j Rype/ xxiiijor lood sølff/ j got purt sølff oc j ful kolnes wect/ Oc too gothe ængelske nobelæ j got gul/ oc ful wect meth too gothe rynske gyllen[1]

fore hwelket sølff. oc gul./ jec meth myn frij wiliæ oc rad raadh. sæl scøder oc vplader forde herre Anders Brok / en gardh. som ligger j Hødrop by oc soghen j Hwydinghereth j hwelken Anders Jensøn nw j boor/ oc giffuer en øre korn tel skyld/ meth all forde gardhs telhørels som ære v ottinge jordh/ scow æng/ fægang woot/ oc thywrt enctæ vndentaghet/

Oc telbynder jec mec oc myne aruinge/ atfrij frelse telatstaa tel ewich tiidh/ forde herre Anders Brok oc hans aruinge æller hwa thette breff hauer aff hans mynnæ/ forde gardh meth synæ telhørels enctæ vndertaghet. fore hwer mantz patalæ oc genseyelse/

Oc telbynder jec mec oc mynæ aruinge at scøde forde herre Anders Brok forde gardh pa Hwydinghereth thing/ naar wy worde tel kraffde ♦

In Cuius rei testimonium Sigillum meum una cum sigillis virorum honorabilium videlicet dominorum Nicholai Cristerni Andree Falster canonicorum ecclesie Ripensis/ Mathie Gyordsøn et Kanuti Æyesøn armigerorum presentibus est appensum ♦

Datum anno domini m° ccccxxiiii° die beate Margarete

1. meth too gothe rynske gyllen] indføjet øverst på siden, A.

Oversættelse

Jeg, Hans Skelle, hilser evindelig med Gud alle mænd, der ser eller hører læst dette brev.

Og jeg bekendtgør for alle mænd, at jeg har fået og modtaget af en hæderlig mand, hr. Anders Brok, kannik i Ribe, 24 lod sølv, i godt purt sølv og i fuld kølnsk vægt, og to gode engelske nobler i godt guld og fuld vægt med to gode rhinske gylden.

For dette sølv og guld sælger, skøder og oplader jeg af min fri vilje og med overlæg til ovennævnte Anders Brok en gård, som ligger i Højrup by og sogn i Hviding herred, som Anders Jensen nu bor i, og som giver en øre korn i afgift med al denne gårds tilliggende, som er fem ottinger jord, skov, eng, fægang, vådt og tørt uden undtagelse.

Og jeg forpligter mig og mine arvinger at fri, frelse og tilstå til evig tid til ovennævnte hr. Anders Brok og hans arvinger, eller hvem der har dette brev af hans billigelse, ovennævnte gård med dens tilliggende uden undtagelse for hver mands påtale eller indsigelse.

Og jeg forpligter mig og mine arvinger at skøde ovennævnte gård til ovennævnte Anders Brok på Hviding herredsting, når vi afkræves det.

Til vidnesbyrd om dette er mit segl hængt under dette brev sammen med segl tilhørende hæderlige mænd, nemlig herrerne Niels Kristiansen og Anders Falster, kannikker i Ribe kirke, Mads Gjordsen og Knud Egesen, væbnere.

Givet i det Herrens år 1424 på Skt. Margretes dag