1424. 1. august.


Karl Nielsen vedkender sig, at han skylder Peder Nielsen (Forsten) af Skedala 12 lødige mark. Derfor overlader han Peder Nielsen alt sit gods, dvs. halvdelen af Birkö og halvdelen af Öja kvarn (formodentligt i S. Halland), som han før havde pantsat Peder Nielsen for 8 lødige mark.

Hvis Karl Nielsens frænder eller slægtninge vil løse hans halvdel af godset inden for et år, da har de bemyndigelse til at gøre sådan uden hindring. Hvis godset ikke løses inden for et år, da skal Peder Nielsen beholde godset til evig eje. Den, der vil løse den anden halvdel af Karl Nielsens slægtninge, skal betale 4 lødige mark, som hans åbne brev udviser.

Tekst efter A.

Tekst

Alla men thetta breff høræ ælle see helser iak Karl Nielsson kerleka medh gwdh ♦

Kennis iak medh thettæ mit opna br[eff] mek rætt[eli]ka geldskildogen vara xij lødik marc ærleken man Pæder Nielson aff Skedædalæ ♦

For hwilka p[e]niæ[1] iak op[lader] for[n]emde Pær Nielson alt mit goz sum ær halft Birkiøø oc halff Øiæ quarn sum iak forra haffde pan[tsat fo]rd[e] [P]er Nielson for viij lødika marc / ♦

Oc thet forde goz hørde mek ey til vden halft j swa dana ma[t]ha at vil[ia min]e [fræn]der ællæ ætleuis men min halfdeel aff forde goz løsa innan nat oc aar tha skola the fwlla makt oc alla [haua o]c ingin tham ther vt j hindra / ♦

Varder thet oc ey løst innan nat oc aar sum fore skreuit staar / tha skal for[de] [Pæd]er Nielson thet for goz min halffdeel beholda til euerdeleka egho / ♦

Oc hwo sum then andra halffdelen vil losa aff mina ætleuis men tha skola the hanum løsa for iiij lødika marc sum mit opnæ breff vtwiser / ♦

Oc ær thet swa thet forde halffdel mit goz ey løst varder innan nat oc aar sum fore skreuit star / tha til bin[de]r iak mek oc mina arwa forde Pær Nielsson oc hans arwa fri oc frelsa oc ordgrant[2] at gøra[3] for alla the ther pa kunna tala ælla hindra ♦

Til mere visso at thetta skal stadwkt oc fast bliwa i alla matha sum fore skreuit staar / tha henger iak mit incegle for thetta mit opna breff ♦

Oc bøder iak flere goda men sum ær Broder Bii oc her Swen oc Jep Sacersson thet the henga therræ incegle for thettæ breff til vitnissbyrd ♦

Datum anno domini mo cdo xoxiiii die avincula Petri ♦

1. p[e]niæ] Muligvis p[e]nia, A. 2. ordgrant] ord|grant, A. 3. gøra] Muligvis gora, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.