1424. 28. august. Næstved byting


Tingsvidne af Næstved byting om, at præsten Bo Hampe i Sværdborg skødede Jakob Bromle, høvedsmand på Vordingborg, halvdelen af en gård, som ligger i Næstved nord for Sortebrødrestræde og som hans fader Niels Hampe tidligere havde boet i. Gården var tilfaldet Bo Hampe i ret arv efter hans faders død.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thættæ breff see aller høræ læses helsæ wy Pæther Thørkilssøn hærræ abbæs byfoghet ij Næstvith Jesse Kampære Matis Iøsæpssøn Jesse Smeth och Esgæ Pætherssøn rathmen ij sammæ stath Iessæ Jeæpssøn Skrædære Olæff Diengh och Pæther Høgh[1] bymen ij samme stath Ewinnælighe meth guth ♦

Och withne wy thet faræ allæ mæn swa nærdes som komæskulændes meth sanheths withne oss vnder war herres[2] fothælses ar thusandæ ar firæhundræthæ ar tiwghe ar pane thet fiarthe then næstæ mandagh æfter sanctæ Bartholomei apostæles dagh hafæ wareth pane warth bything[3] meth fleræ gothe mæn som tha nærdes waræ hørthe ogh saghe ath en hetherligh man herræ Boo Hampæ prest y Swærthbyræ skøtæ friithe och til ewinælighe eyghe vpploth walbøren man [4] Ieæp Bromle aff wanph høfæstman pane Woringborh en half deel aff en garth ligændes ij Næstwith northen wøther Swartæbrøthre strædæ som ær then syndræ deel aff then garth[5] som Nielss Hampæ forumdaghe ynnen bøthe och ligændes østen wother Ascer Skaning s garth och swa til koninges strædæ / och forde herræ Boo Hampæ y ræter arff tilfall æfter siin fathers døth som war forde Niels Hampæ / meth allæ siinæ tilligælssæ / ♦

Oc tilbant forde herræ Boo Hampæ sigh frii hemble och tilathstande forde Ieæp Brømle och hans arfingæ then forde halfæ garth foruthen hwar mants gensiælssæ / ♦

Och skier thet swa hwilketh guth forbiwthe ath then forde halfæ garth worther hanum aller hans arfingæ affwunnen y en deel aller alsammen meth nagher lants lagh føræ forde herræ Boæ s hembel skild tha tilbant han sigh meth sinæ ærfingæ forde Jeæp Brømlæ och hans arfingæ y allæ mathe skathæsløss athaldæ æfter thy som lants laghen wthwiser / ♦

Quod sic vidimus et audivimus publice protestamur ♦

Datum nostris sub sigillis anno die et loco ut supra ♦

2. herres] hul i hs. mellem her og res, A. 3. bything] rettet i y, A. 4. man ] tilføjet over linjen, A. 5. garth] r tilføjet over linjen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.