1424. 4. september. Morsø Nørreherreds ting


Tingsvidne af Morsø Nørreherreds ting om, at Ellen Mikkelsdatter (Spend) (af Rønbjerg) skødede Dueholm Kloster en gård i Tødsø og en gård i Tæbring for sjælemesser for sig selv, sin søn og sine forfædre, og for ophold i klosteret, og at hun lovede klosteret alt sit løsøre og sine rørlige penge efter sin død, hvad enten hun lod sig optage i klosteret eller ej.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see høræ eller læse helsæ wy Krogh Eyssøn ther foght ær i Nørherret i Morsø Staffen af Flade Matis aff Seyersløff Pether Dws ther præster ære Erick[2] Kiid Ies Roerssøn wæpner ær Tomes Petherssøn aff Skørbech Ysaac Jonssøn ther bøndær ære Llas Jessøn Nis Petherssøn Sellendzfader bymen i Nykiøbingh Pether[3] Iwæl och Nis Swenssøn ewindeligh[4] meth guth och kwndgiøre at aar æffter wors herres fødælsæ mcdxxiiii then thingdagh næst for wor frwæ dagh nativitatis war skyckyt for oss och for fleræ godæ men tha nerdes pa Nørherrets thingh i Morsø een hetherligh quinnæ och beskeden Elnæ Michelsdatter meth frij villi och berad hoff æffter hennes wænners raad skotæ wntæ och oplod sancti Johannis och sancte Marie Magdalene kloster Dwholm i Morsø too[5] gorde een gard som ligger i Thydzø huilken nw i boor Las Owssøn [6] och giwer sex pund korn til affgifft meth øgh och holzkorn och alle forde gardes tilleggelsæ ager ængh fægang ynthet wntaghet so som hennæ fader fæk forde gord meth hennæs mother och hwn ær hennæ pa kommen meth rætte til ewindeligh eyæ for een mæsse huilke skal holdes i forde kloster for sancte Anne alter i hweri wge for henner och henner søns siæle och ander hennes forelders intil domdag och then annen gard som ligger i Tæberingh huilken nw po boor Thomes och affgaar firæ pund til affgifft meth alle syn tilleggelsæ ynthet vntaghet til ewindeligh eyæ for hws wærilsæ eningh fægangh och toregrefft huilke forde klosters formand henner skal skicke och vpholde i hennæs dage pa huilke skodæ een regelbonden man och beskeden hærræ Lauris Ienssøn ther prest ær och brother i forde closter æskyt eth thingx wintnæ och fæk och framledde eth fult thingx wintnæ meth otte danne men swo som war Erich Kijd Thomes Pethersøn Ysaac Joensøn forde Jes Nielssøn af Biørndrup Powel Swenssøn Jepp Ienssøn Llas Jenssøn och Swend Powelsøn hwilke wondæ pa theres rætte tro och sanden at the saa och hørde at forde Elnæ Michelsdatter war siælff nærdes paa forde thingh pa forde dagh meth frij wili och berad hoff æffter hennes wænners rad och wregelbonden anthen meth kors eller annen regel skøtæ fordes kloster forde to gorde æffter alle vilkoor och artickill som til fornæ stoor skrewet och ther amood ey war noger moodwerilsæ eller giensiilsæ aff noger man

Item forde Elnæ Michelsdatter oploth och wntæ forde kloster alle hennes booskab och ander hennes rørendæ pænningh æffter hennes død e huat heller hwn togh kors eller ey for hwer mæntz giensiilsæ ♦

Ath thet so gik som til fornæ staar skrewet thet saa wy och horde och hawe til windesbyrd wore incegelæ hengendes for thette breff ♦

Giwet ær thette breff aar dag oc sted ut supra ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 4. ewindeligh] e gennemstreget m. rødt, Aa. 5. too] Her begynder understregning m. rødt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.