1424. 12. september. Morsø Sønderherreds ting


Tingsvidne af Morsø Sønderherreds ting om, at Ellen Mikkelsdatter (Spend) af Rønbjerg skødede Dueholm Kloster en gård i Tæbring og en gård i Tødsø mod at få ophold for livstid i den førstnævnte gård og for sjælemesser for hende selv og hendes forældre, og at hun lovede klosteret alle sine rørlige penge efter sin død, hvad enten hun lod sig optage i klosteret eller ej.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see høræ eller læsæ helsæ vy Magns Pether fogith i Syndherhærith i Morsæ Magns Magnssøn Erik Kijth Nis Kiith Pether Nielssøn Anders Nielsøn ther wapnær ære Swænningh Ienssøn Nis[2] Swenningsøn Nis Pether ther bønder ære Crestiern[3] Nielssøn Nis Swenssøn och Salman ewyndeligh[4] meth guth och[5] kwndgiøræ at aar æffter gutz byrd mcdxxiiii[6] then tijsdagh næst æffter wor frwæ dagh nativitatis war skicket for os och for fleræ gode men tha nærdes pa Synderhærets thing in Morsæ een regelbvnden man och beskeden her Laurens Jenssøn ther prest ær och brother i sancti Johannis closter Dwholm j Morsæ fek och framleddæ eth fult thingz wintnæ meth ottæ danne men som war Swenningh Ienssøn Nis Swenninghsøn Crestiern[7] Nielsøn forde Thomes Petherssøn aff Høffriis Nis Swensøn Nis Smyt af Optorp Anders Matissøn och Thomes Nielsøn huilke wonde pa theres rætte troo och sandæ at een hetherligh quinnæ och beskethen Elnæ Michelsdatter aff Rønberw war sielff nærdes pa forde dagh jnnen firæ stake pa forde thing meth frij willi och berad hoff skiøte wntæ och oplod sancti Johannis och sancte Marie Magdalene kloster to gorde til ewy<n>deligh[8] eyæ een[9] gard som ligger i Tæberingh huilk[10] nw pa boor Thomes och giwer firæ pund til affgifft meth alle forde gordz til liggelsæ ager ængh fægangh enthet wntaget for hws wærilsæ ængh fægangh tøregrefft huilke forde klosters forstander henner skal skyckæ i henner daghe och een[11] gard som ligger i Thydzø ther nw pa boor Lasse Owsøn ogh giwær[12] sex pund korn til affgifft meth øgh och holz korn oc alle sinæ tilleggelsæ ager ængh fægangh woth och thyffrt enthet wntagit i alle mode meth alle rætte so som henner fadher fek forde gord meth hennæs mother for een mæsse ther holdes skal i forde kloster for sancte Anne altare for hennæ och hennæs forelders siæle in til domen och war hwn wregelbonden anthen meth kors eller annen regel och ey thære amodh war gensiælsæ aff noger man

Item[13] hørde wy och saa at forde Elnæ Michelsdatter skiøtæ[14] och wntæ forde kloster alle hennes rørend pænningh æffter hennær død io huat heller hwn togh kors eller ey thet saa wy och hørde och hawe til windesbyrd woræ incegel hengendes for thette breff ♦

Giwet ær thette breff aar dagh och sted som før staar skreweth ♦

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 4. ewyndeligh] e gennemstreget m. rødt, Aa. 5. och] o gennemstreget med rødt, Aa. 6. mcdxxiiii] M gennemstreget m. rødt, Aa. 8. ewy<n>deligh] ewydeligh, Aa. 9. een] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 10. huilk] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 11. een] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 12. giwær] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 13. Item] I gennemstreget m. rødt og rød understregning begynder, Aa. 14. skiøtæ] Her slutter understregning m. rødt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.