1424. 15. november. Hardbo bygdeting


Tingsvidne af Hardbo bygdeting givet til Lave (Kristensen) Rød (Høg) om, at han på tinget lod læse åbne, uskrabede og beseglede pergamentsbreve om, at gårde i flg. steder var gamle Bo (Kristensen) Høgs rette arvegods: Fjand Hus, Glistrup og Udstrup i Sønder Nissum sogn; Ulfborg sogn; Gamle Råsted i Råsted sogn; Husby sogn; Staby sogn; Stadil sogn; Tambjerg i Nysogn, og Bandsby og Hindø i Hind herred.

Ingeborg Kristiansdatter (Vendelbo) af Vosborg tilstod, at alt dette gods var afdøde Bo Høgs rette arvegods og at hun havde pantebrevet på det. Derpå indgik Lave Rød og Ingeborg Kristiansdatter forlig om at forelægge deres adkomstdokumenter på godset for gode mænd.

Desuden blev der undersøgt og fastlagt, at følgende mænd ikke havde ret i godset: Pabe (Bo Høgs frilles nevø), som boede til leje i Glistrup, og Peder Tysk og hans fader (Bo Høgs tidligere kok), som boede til leje i Nørre Torup.

Tekst efter A.

Tekst

Thet skal alle men witerlict wære nw ære ok komendes skal quod sub anno domini mcdxxiiii then wodhensdag neest effther sancte Morthen s dag for oss oc flere gode men tha skyckendes ner des paa forne hardboby tingh welbørdwg man Lage[1] Rød esket oc fek oc framdrog jet fwlt thyngs witne meth viij hederlig welbørdwge ok beskedne danne men soo[2] som wære her Esghi Matsøn Jes Jwl Jes Borry Nis Thygsøn borgemester i Hostebroo Crestiern Iensøn Michil Nielsøn Lydel[3] oc Wille Michelsøn

Hwilke forne men swoo jendrectelig wnde oc sogde paa therres gode troo oc rettæ sandhen at the lwdeligh hørde ok swoo then samme dag oppa forne hardbobyting indhen alle iiijre stocke i gott ly oc meth besydhen ting at forde Lage Rødh loed læsæ ther gode opne beseglede permantz breff wskrabethe oc wskorne oc welbeseglede ♦

Hwilke saa lydde clarlighe ord blant andhræ ordh at alt thette effther screffne gothz war[4] gamle her Bo Høg s rettæ arffwegotz ♦

Saa som Fiænlde hwss Fienldeby wdhen thet bondhæ eyæ Fiænldz Grønæ til Lwndsholm som hører till Fiænlde hwss ock Fiænldeby Nørertordrup / ♦

Glymstrop Gade gard meth i bygget gard ther till ♦

Item Ewygard i Wdstrop mark oc alle bolæstæde øde oc byggede i Nesom soghen som hørrer ther till ♦

Item fyre garde i Wolburg[5] soghen / ♦

Gamle Rostæ i Rostæsoghen oc jet molnæstet ligger østhen Gamle Rosthe[6]

Item i gard i Hwsbysoghen meth fire garde ther til ligger

Item Gosmersig ock Hælsig i thet sammestet

Item Norre gard i Stabby soghen ♦

Item Synderwong i Stadelsong[7] ok fyre garde ther til i samme soghen ♦

Item i Nysoghen ii garde i Tambergh[8]

Item ii garde i Bandsby och Hyngøø i Hingherrith ♦

Item Pugefloo i Nysoghen paa Holm ♦

Hwilket forne gotz Froo[9] Ingeborgh aff Woosborgh her [10] Crestiern Wendelboo s dotter war tha ner des till stæde oc tillstoed lwdelig at alt forde gotz war gamle her Boo[11] Høg ss rettæ arffwe gotz ok skød oppa hinness panthe breff som hwn paa forne gotz haffde ♦

Ther meth forlictes Lage Rødh oc hwn saa ath the skulle møde oppa jet belegleth stædh i Fyænlde ther æffther for gode men ok høre begges therris bewisningh ♦

Item wnde oc forne men at the haffde wdspord aff therres gamle forældære Saa ath them fwlwiterligh war ath Pabe war gamle her Boo Høg s slegfredsøstersøn oc hafde Glymstrop aff hannum till lye oc lon oc ey andre rætheth ther i ♦

Och thisligest haffde Pædher Tysk oc hans fadher som her Bo Høg s steger war Nørretordrop oc til lye oc lon oc ey heller andre rætheth ther i ♦

Item wnde ok forne danne men paa therres sandhen ath the haffde oc wleet oc spord in sandheth ath so thet war them fwlwiterlict at then tiid Fiænde hwss oc by meth alt syn tilliggelssæ war her Bo Høg s arwing for hyndret fore / oc the som thet thaa i forswar hafde / hafde enghen beuisning at forsware thet meth / ymod the breffwe som her Bo Høg s arwing taleth ther oppa meth

Tha kom[12] Jes Jericsøn her til hardbobytingh oc tog jet villig[13] ottæ witne ther hwilke[14] witne viii men skulle hafde wndhet at forne Fienlde hwss oc by skulle hawe wæret i pant til Woosborg for jen Swm pæningh / effther her Bo Høg s breffs lydelsæ Ok the samme mentz naffn ware aldrig screffne i breffueth oc aldrig the kun[15] anthen høre eller spøryæ at noger men wille stande thet witne till / wden ij forwnden men ok thette hawer gamle her Bo Høg s arwing alle tiid last oc kærdh her till byting oc herritztingh at alt thette forne gotz er them welælig holden fore

Ath the forne men saa wnde thet witne wij meth wore inceglæ hengendes fore thette breff ♦

2. soo] rettet i S og o(2), A. 4. war] el. wor, A. 5. Wolburg] el. Wolberg, A. 7. Stadelsong] nasal streg (andet blæk) over n, A. 9. Froo] ffroo, A. 10. her ] indføjet; andet blæk, A. 12. kom] el. kam, A. 13. villig] på rasur, A. 14. hwilke] rettet fra hwilket , A. 15. kunnæ] et hul i hs. mellem n(2) og æ, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.