1424. 26. november.


Karen Madsdatter, enke efter hr. Aksel Mogensen (Gøye), pantsætter sin søn Mogens (Akselsen) Gøye en gård i Store Reersø og tre gårde i Rørbæk for 200 mark lybsk i gode sølvpenninge, som er gangbare i Lübeck og Wismar.

Tekst efter reg.

Tekst

a. Item først ith breff att Carine Matzdotter her Axell Mogennssøns effterleffuerske pantsetter sin sønn Mogens Gøye en gaard y Merre Reyersø oc iij gaarde y Rørbeck for ijc lybsk marck gode sølff penning som wthi Lybck och Wessmer gænnge oc gieffue er / ♦

Datterit sønndag nest for sancti Andree Apostels dag / m c dxxiiij / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.