1424.. Viborg landsting


Tingsvidne af Viborg landsting om, at da (Niels Stigsen (Munk)) Mus i Brusgård lod bryde det tredje lovdagsbrev på Fastrup gods, tilbød Eskil Jakobsen (Basse af Tjele) at aflægge ed med mededsmænd på sin ret til godset.

Tekst efter reg.

Tekst

Landzthingswinde att thend thiid Muss i Brussgaardt[1] , lod ther bryde thett thredie laugdags breff paa Farstrup[2] godtz, tha bødt Eske Jepssen[3] loug paa laugheffdt ♦

1424. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.